"Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învațamânt special din județul Dolj"

„Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”,

Cod SMIS 2014+ 144180

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj a obţinut finanţare în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 

Proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144180 are ca obiectiv general îmbunătățirea calității învățământului la distanță și dezvoltarea unor tehnologii sub forma de platforme de e-learning pentru îmbunătățirea calității învățământului și acordarea de șanse egale tuturor elevilor, pentru instituțiile de învățământ special din județul Dolj.

Proiectul îsi propune dotarea elevilor celor trei instituții de învățământ special, respectiv Școala Gimnazială Specială ”Sf. Mina” Craiova, Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova cu tablete pentru uz scolar cu acces la internet pe o perioadă de 24 de luni dar și cu laptopuri necesare pentru dotarea claselor și sprijinirea profesorilor în scopul participării la cursurile on-line .

Astfel, având în vedere că sunt necesare măsuri de asigurare a accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, a rezultat nevoia stringentă de dotare a elevilor cu echipamentele necesare susținerii cursurilor de la distanță, iar ca rezultate așteptate:

 

-  Dotarea cu tablete a 380 de elevi aparținând ciclului primar și gimnazial din cele 3 instituții de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj.

-  Dotarea unui numar de 21 clase aparținând Școalii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova cu laptopuri.

-  Dotarea a 35 de profesori din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova cu laptopuri.

 

A fost încheiat contractul de finanţare nr.354/233t/21.09.2021,  între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj în calitate de Beneficiar al finanţării.

 

Data începerii proiectului: 21.09.2021

Data finalizării proiectului: 21.09.2022

Valoarea totală a proiectului: 753,594.49 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 640,555.31 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 97,967.29 lei

Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 15,071.89 lei

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 -„Competitivi impreună”, www.fonduri-ue.ro.

 

Date de contact: Consiliul Judeţean Dolj

Persoana de contact: Daniela Băluţă

Tel./fax/e-mail: 0251.408.225/0251.408.245/dana_piriu@yahoo.com

Inchide