Urbanism


 

AUTORIZAȚII
 
 
CERTIFICATE
 
 • Cerere tip completată cu elementele de identificare a solicitantului, cu precizarea scopului solicitării (se va depune la registratura Consiliului Județean Dolj);
 • Act de proprietate asupra terenului (copie);
 • Extras de Carte Funciară pentru informare actualizată la zi;
 • Certificatul de nomenclatură stradală, în situația în care adresa imobilului și-a schimbat  denumirea, față de cea din actul de proprietate valabil;
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului , din documentația cadastrală (copie);
 • Plan de încadrare, copie dupa P.U.G. , eliberată de primăria orașului/comunei unde este situat imobilul, vizat "conform cu originalul" (două exemplare);
 • Plan de situație, elaborat pe suport topografic, în conformitate cu cerințele Legii 50/1991, la scara 1:500 - 1:1000, după caz (două exemplare);
 • Aviz Arhitect Șef
 • Cerere emitere Certificat de Urbanism
 • Cerere prelungire
 • Formular
 • Cerere Aviz Primar

   

   

   

   
  Inchide