Proiecte cu finanțare europeană


SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare si Digitalizare la Consiliul Judetean
Valoarea totală a proiectului: 2.257.787,00 lei - realizat prin Contractul de finanțare nr. 354 din 04.06.2019 în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.
 
Ce se realizează în cadrul Proiectului:
 
*Sistem de colectare și votare proiecte propuse de cetățeni necesar pentru implicarea publicului și societății civile în dezbateri și consultări pentru demararea de proiecte majore. 
 

*Portal web pentru posibilitatea de a depune și obține on-line o serie de documente, precum:

 • Certificate de urbanism
 • Avize pentru Certificate de urbanism
 • Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare
 • Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare
 • Cerere eliberare documente urbanism din arhivă (duplicate)
 • Prelungiri Certificate de urbanism
 • Prelungire autorizatie de construire/desfiintare
 • Cerere sistare lucrari
 • Avize de oportunitate
 • Avize pe documentatii de urbanism
 • Certificat de edificare a construcției
 • Acord prealabil pentru execuția de lucrari în zona drumurilor județene, simplificarea formularelor proprii, simplificarea procedurilor interne în relația cu beneficiarii (cetățenii, operatorii economici), informarea cetațenilor.
 
*Site instituție modernizat inclusiv cu elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
 
*Scanare și arhivare electronică a 93.300 de dosare ce conțin documente cu valoare operaționala în prezent, existente în arhiva instituției precum și cele ulterioare.
 
*Aplicatii electronice pentru evaluare, management intern si administrare a documentelor emise electronic.
 
*Cunostințe si abilitati ale personalului din Consiliul Judetean în domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate dobandite prin cursuri de instruire.
 
Dezvoltare strategică și eficiență administrativă - Județul Dolj
 Valoarea totală a proiectului: 1,687,551.14 lei – realizat prin Contractul de finanțare  nr. 507 din 16.06.2020 , în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
 
Ce se realizează în cadrul proiectului :
 
*Extindere  portal servicii partajate:
 • se va implementa, prin portalul de servicii, comunicarea bidirecțională între Consiliul Județean Dolj și alte instituții pentru emiterea unor avize/autorizații urbanism și amenajarea teritoriului conform cod administrativ;
 • se va implementa, prin portalul de servicii, comunicarea bidirecțională între Consiliul Județean Dolj și cetățeni pentru emiterea unor avize/certificate/autorizații urbanism și amenajarea teritoriului conform Codului administrativ;
 • se va extinde sistemul de management de documente al Consiliului Judetean Dolj cu servicii partajate de urbanism și amenajarea teritoriului și extindere funcționalități.
*Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2021-2027  în scopul asigurării unui cadru pentru dezvoltarea județeană în perioada de programare 2021-2027.
*Elaborarea Strategiei de Turism a Județului 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A REZISTENȚEI ȘI STABILITĂȚII CLĂDIRII PUBLICE (CORP C2) SITUATĂ ÎN STR. TABACI, NR. 1, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ”

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “ Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1,  Municipiul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS 125292, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Contractul de finanțare între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT Județul Dolj are numărul 4132 și a fost semnat în data de 17.04.2019.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a imobilului in care functioneaza Clinica de Oncologie si Clinica de Dermatologie (Corp C2) in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, prin activitati cum sunt:

- termoizolarea anvelopei (pereti exteriori, planseu terasa, planseu peste subsol, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie eficienta energetic);

- montare sistem cu pompe de căldură de tip aer-aer. Sistemul va fi alcătuit din unități exterioare și unități interioare, dotat cu tehnologie Inverter pentru modularea frecvenței tensiunii de alimentare a compresorului;

- montarea unor boilere trivalente, alimentate de la panouri solare termodinamice, pompe de caldura aer-apa si rezistenta electrica, in vederea utilizarii surselor regenerabile;

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu senzori de miscare, pentru economia de energie. Se va monta un sistem cu panouri fotovoltaice in vederea utilizarii surselor regenerabile;

- montarea unor recuperatoare de caldura cu eficienta ridicata, avand consum redus de energie al ventilatoarelor si nivel de zgomot admis pentru o buna desfasurare a activitatilor in cabinete si sali de tratament.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Incadrarea clădirii într-o clasă de eficiență energetică superioară

- Limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reducerea nivelului emisiilor de carbon, cu impact in imbunatatirea calitatii mediului inconjurator 

Principalele lucrări conexe se referă la:

-  dotarea cu doua lifturi exterioare

- realizarea unei scari metalice pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu

- realizarea unei rampe noi pentru persoane cu dizabilitati

- recompartimentarea spatiilor aferente saloanelor si grupurilor sanitare

- revizuirea instalatiilor existente si realizarea de instalatii specifice, pt avizul ISU

- lucrari de reparatii la elementele de constructie ale fatadei

- refacerea finisajelor interioare deterioarate, cu respectarea conditiilor impuse de normativele sanitare in vigoare

- refacerea trotuarului de protecție

Valoarea totală a proiectului: 12.503.165,41 lei

Finanţare nerambursabilă: 4.761.945,74 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.130.259,09 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 631.686,65 lei

Durata proiectului: 64 luni (22.05.2017 – 30.09.2022)

 „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALELE SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ” - COD SMIS 138569

În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, UAT Judeţul Dolj în parteneriat cu Spitalul Orășenesc Așezămintele Brâncovenesti Dăbuleni și Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna a semnat contractul de finanțare nr. 359/18.09.2020 pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate Consiliului Județean Dolj” ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănatate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2.
Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție și de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către instituțiile publice din județul Dolj care furnizează servicii medicale, prin asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al acestora la criza sanitară.

Proiectul își propune dotarea Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj, cu:
 • echipamente de protecție: măști protecție chirurgicale, cu elastic, măști cu filtru FFP2, mânuși medicale de unica folosință, viziere, ochelari de protecție, combinezoane, halate chirurgicale de unică folosință, botosi, bonete, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției;
 • echipamente medicale specifice: termometre cu infrarosu, pulsoximetre, monitoare funcții vitale cu troliu, injectomate, EKG-uri, defibrilatoare, ventilatoare portabile, laringoscoape, videolaringoscoape, paturi ATI, autoclave.
Astfel, se contribuie la dotarea corespunzatoare a acestor spitale, în scop preventiv, cu materiale de protecție precum și cu echipamente medicale, pentru a asigura o capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare.


Obiectivele specifice sunt:

•    Creșterea nivelului de echipare destinat protecției contra îmbolnăvirilor și cazurilor de infecție cu noul coronavirus din cadrul Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
•    Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 prin dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecție și echipamente medicale specifice.
•    202 persoane reprezentând personal medical, medico-sanitar și auxiliar, 137 la Spitalul Orășenesc "Asezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și 65 la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna dotate conform normelor în vigoare.

Perioada de implementare a proiectului:  15 luni, data de început a proiectului fiind  04.02.2020, iar data finalizării proiectului fiind 30.04.2021.

Valoarea totală eligibila a proiectului este de 2.491.261,12 lei  din care:
 •  Valoarea totală eligibilă aferentă Spitalului Orășenesc "Asezămintele Brâncovenești" Dăbuleni – 1.438.094,49 lei
 •  Valoarea totală eligibilă aferentă Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna – 1.053.166,63 lei

 

Pentru acest proiect se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi   decontate 100% din FEDR, contribuţia fiind de 0%. Astfel, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană este de 2.491.261,12 lei , iar valoarea finanțării naționale este 0,00 lei.
 
Prin proiect se vor achiziționa echipamente de protecție medicale și echipamente medicale specifice pentru cele două spitale de mai sus dar se vor finanța și cheltuieli care au fost angajate și plătite începand cu data de 01.02.2020 de către spitale, pâna la momentul depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.


Activitățile principale ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt:

•    Achiziționarea de echipamente de protecție (măști protecție chirurgicale, cu elastic, măști cu filtru FFP2, mânuși medicale de unică folosință, viziere, ochelari de protectțe, combinezoane, halate chirurgicale de unica folosință, botoși, bonete, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției) și echipamente medicale specifice (termometre cu infrarosu, pulsoximetre, monitoare functț vitale cu troliu, injectomate, EKG-uri, defibrilatoare, ventilatoare portabile, laringoscoape, videolaringoscoape, paturi ATI, autoclave).
•    Decontarea achizițiilor publice de materiale de protecție și echipamente medicale specifice efectuate de către cele două spitale, începand cu data de 01.02.2020, înainte de depunerea cererii de finanțare,
•    Informare și publicitate - pentru asigurarea vizibilității proiectului se vor realiza următoarele activități: publicarea a 2 anunțuri de presă, montarea a 3 plăci permanente la sediul Liderului de parteneriat și la sediile celor două spitale, realizare de plăcuțe și autocolante pentru mijloacele fixe achiziționate.
•    Audit financiar
Rezultatele proiectului:
 • Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 prin dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecție și echipamente medicale specifice.
 • 202 persoane reprezentând personal medical, medico-sanitar și auxiliar, 137 la Spitalul Orășenesc "Asezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și 65 la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna dotate conform normelor în vigoare.


„CREȘTEREA CAPACITĂȚII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDEȚUL DOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19” - COD SMIS 138299

În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, UAT Judeţul Dolj in parteneriat cu Directia Generala Asistenta Social si Protectia Copilului Dolj si unitatile medico-sociale din judetul Dolj (UMS Amarastii de Jos, UMS Bechet , UMS Brabova, UMS Cetate, UMS Melinesti, UMS Plenita si UMS Sadova) a semnat contractul de finanțare nr. 357/16.09.2020 pentru proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”  ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănatate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2.

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.
Scopul proiectului constă în consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 a institutiilor publice din judetul Dolj care furnizeaza servicii de asistenta sociala catre persoanele vulnerabile, in regim rezidential, prin asigurarea unui raspuns in timp util si eficient al acestora la criza sanitara.

 Obiectivele specifice sunt:

         •    Sprijinirea institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Dolj care furnizeaza servicii de asistenta sociala persoanelor vulnerabile in regim rezidential prin dotarea cu echipamente de protectie impotriva imbolnavirii cu Covid-19.
         •    Limitarea raspandirii virusului si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei din judetul Dolj prin asigurarea necesarului de echipamente specializate de protectie pentru cadrele medicale si personalul auxiliar care isi desfasoara activitatea in unitatile medico-sociale si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

 

Perioada de implementare a proiectului:  15 luni, data de inceput a proiectului fiind 25.02.2020, iar data finalizării proiectului fiind 30.04.2021.

Valoarea totală eligibila a proiectului este de 2.641.135,17 lei

 •   Valoare totala a activitatilor viitoare din cadrul proiectului: 2.480.238,56 lei
 •   Valoare totala a echipamentelor achizitionate anterior depunerii proiectului de DGASPC care vor fi decontate prin proiect : 160.896,61lei.

Pentru acest proiect se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi decontate 100% din FEDR, contribuţia fiind de 0%. Astfel, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană este de 2.641.135,17 lei , iar valoarea finanțării naționale este 0,00 lei.    

Prin proiect se vor achiziționa echipamente de protecție medicală pentru instituțiile de mai sus dar se vor finanța și cheltuieli care au fost angajate și plătite începand cu data de 01.02.2020 de către DGASPC, pâna la momentul depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
 
 Activitățile principale ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt:
       •    Achizitionarea de echipamente de protectie, respectiv: masti de protectie, manusi de unica folosinta, viziere, ochelari de protectie, combinezoane, halate,  botosi, bonete, biocide si solutii necesare asigurarii igienei si dezinfectiei. Achiziția va fi realizată de catre liderul de proiect UAT Județul Dolj, iar echipamentele de protecție vor fi distribuite catre DGASPC Dolj si unitatile medico-sociale din judetul Dolj (UMS Amarastii de Jos, UMS Bechet , UMS Brabova, UMS Cetate, UMS Melinesti, UMS Plenita si UMS Sadova).
         •    Informare si publicitate - pentru asigurarea vizibilitatii proiectului se vor realiza urmatoarele activitati: publicarea a 2 anunturi de presa, montarea a 9 placi permanente la sediul Liderului de parteneriat si la sediile celorlalti 8 parteneri ai proiectului, publicarea pe site-urile partenerilor a unei prezentari a proiectului cu informatii relevante pentru proiect.
         •    Audit financiar
Rezultatele proiectului: o mai bună calitate a serviciilor de sanatate publica in ceea ce priveste criza de sănatate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea acestora cu echipamentele medicale necesare pentru protectia si ingrijirea beneficiarilor rezidenți cât și personalului centrelor, implicati in gestionarea combaterii acestui virus.Proiect în parteneriat: Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu Geblescu

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul UAT Județul Dolj și UAT Comuna Brabova au semnat în anul 2017 contractul de finanțare nr. 208 pentru proiectul de investitii “Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu Geblescu”.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană în cadrul Regio - Programul Operațional Regional, exercițiul 2014-2020, Axa 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.371.318,43 lei, din care, valoarea totală eligibilă 2.149.953,80 lei; valoarea finanțării nerambursabile este 2.106.954,72 (98%), din care, UE prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 1.827.460,73 lei, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă, contribuția națională este de 279.493,99 lei, reprezentând 13% din valoarea totală eligibilă, iar cofinanțarea din partea beneficiarului este 42,999,08 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă. Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 221.364,63 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv intre data de 09.08.2016 si data de 31.05.2022.
Obiectivul general al proiectului este: valorificarea durabilă a Monumentului Istoric de importanță națională, Cula Izvoranu-Geblescu, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare si sustenabilitate. Clădirea asupra căreia se realizează investiția face parte din domeniul public al comunei Brabova și se află în administrarea Muzeului Olteniei, instituție subordonată Consiliului Județean Dolj.
Proiectul va avea drept finalitate, după restaurare și consolidare, creșterea numărului de vizitatori ai monumentului istoric prin organizarea unui muzeu de etnografie în interiorul acestuia, ceea ce îi va conferi o valoare adăugată, îmbogățindu-l și lansându-l ca obiectiv cultural-turistic de interes local, si regional, contribuind astfel și la stimularea de activități care să îmbunătățească economia locală.

Persoana de contact care poate oferi informații suplimentare este Bogdan Pășcuț, șef birou Consiliul  Județean Dolj, manager proiect. Date de contact:

Tel: 00 40 251408245

Fax: 00 40 251408245

e-mail: bogdan.pascut@cjdolj.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roo precum și www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro


AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

•    Proiectul „Modernizare DJ552, Craiova — Mofleni — Bucovăt — Terpeziţa — Sălcuţa — Vîrtop — Caraula - Cetate, Km 4+200 — 71+771", contract de finanțare nr. 39/14.06.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 169.355.115,16 lei, din care:
Asistența financiară nerambursabilă: 165.434.908,36 lei
Contribuție proprie: 3.920.206,80 lei
•    Proiectul este implementat în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriate pe care le traversează traseul și are drept obiect modernizarea a 67,5 km de drum județean.

AXA PRIORITARĂ: 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATE DE INVESTIŢII: 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

•    Proiectul "Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judeţul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărţii Exilului Românesc introducerea acestuia în circuitul turistic", contract de finantare nr. 106/29.06.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 20.725.094,82 lei, din care:
 Asistența financiară nerambursabilă: 20.083.686,72 lei
 Contribuție proprie: 813.544,14 lei
•    Având în vedere faptul că monumentul „Casa Dianu” va fi redat, după consolidare și restaurare, publicului vizitator, în incinta acestuia urmând să funcționeze un Muzeu al Cărții și Exilului Românesc care va avea în componența sa săli de expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de cercetare, săli multimedia.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu", în parteneriat cu UAT Comuna Brabova, contract de finantare nr. 208/03.08.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 2.371.318,43 lei, din care:
Asistența financiară nerambursabilă: 2.106.954,72 lei lei
Contribuție proprie: 264.363,71 lei (UAT Brabova și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Cernătestilor", în parteneriat cu UAT Comuna Cernatesti, contract de finantare nr. 392/30.08.2017, valoarea totala a proiectului fiind de 2.130.886,04 lei, din care:
Asistență financiară nerambursabilă: 1.631.217,35 lei
Contribuție proprie: 499.668,69 lei (UAT Cernatești și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Cernătestilor", în parteneriat cu UAT Comuna Cernatesti, contract de finantare nr. 392/30.08.2017, valoarea totala a proiectului fiind de 2.130.886,04 lei, din care:
Asistență financiară nerambursabilă: 1.631.217,35 lei
Contribuție proprie: 499.668,69 lei (UAT Cernatești și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.
 

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 5: O REGIUNE EFICIENTĂ
Obiectivul Specific: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul CBC

•    „Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj-Vratsa” (“Coordinating and supporting the modernization of the public health services in Dolj-Vratsa’’) - ROBG-160-DJ-VR: HEALTH. Acest proiect, care a fost înaintat spre finanțare de către Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu Municipalitatea Kozloduy, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Administraţia Districtului Vratsa în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, a fost selectat pentru finanțare, aflandu-se in implementare Durata: 24 luni.
Valoarea totală eligibila a proiectului: 1.483.009,98 EUR. Valoare totala a activitatilor implementate de Consiliul Judetan Dolj si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova este de 769.452,95 EUR, din care contributia locala este 2% (15.389,06 EUR).


AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ
Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T

•    Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (”Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”) (EF-ROAD-RO-BG-408)
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea accesului dintre nodurile secundare și terțiare și rețeaua TEN-T din regiune.  Proiectul propus prevede modernizarea a două drumuri - Drumul 652A, DN 6 Carcea - DN 65 de la km 0 + 000 la km 6 + 300, județul Dolj și Drumul III-118 Gulianci - Dolna Mitropolia de la km 14 + 786 la km 24+ 150, districtul Pleven, pe o lungime totala de 15.664 km.
Rezultatul așteptat al proiectului este de 15.664 km (6.3 km - Dolj și 9.364 km - Pleven) de drumuri modernizate în zona transfrontalieră.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, aflandu-se în etapa de implementare. Perioda de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului conform cererii de finanțare: 7,997,947.61 EUR.
Valoarea totală a activităților implementate de partenerul lider – Consiliul Județean Dolj este de 3,998,653.53 EUR din care contribuția proprie va fi de 79,973.07 EUR.

•    Proiectul ”Dolj - Montana: Pasi comuni pentru o mai bună conectivitate “ (”Dolj-Montana-Joint steps for a better connectivity”), DJ-MN: BET-CON ,ROBG – 375.
Proiectul va facilita conectarea mai bună a nodurilor secundare / terțiare la rețeaua TEN-T în Dolj si Montana, sporind, de asemenea, accesibilitatea în punctul de control la frontieră Bechet-Oryahovo. Modernizarea DJ561B Segarcea (DJ 561) -Zăval (DN55A), km 12 + 130-24 + 260 și a drumului II-81 Kostinbrod-Berkovitsa-Montana km 86 + 289-94 + 000 va îmbunătăți dezvoltarea și coordonarea sistemului de transport transfrontalier pentru o conexiune mai bună la rețeaua de transport TEN-T din județele Dolj si Montana.
Rezultatul proiectului va fi de 19,84 km (12,13 km-DJ și 7,71 km-MN) de drumuri modernizate în zona transfrontalieră.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, aflandu-se în etapa de implementare. Perioda de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului conform cererii de finanțare: 7,689,268.62 EUR.
Valoarea totală a activităților implementate de partenerul lider – Consiliul Județean Dolj este de 4,699,999.89 EUR din care contribuția proprie va fi de 94,046.99 EUR.

AXA PRIORITARĂ 3: O REGIUNE SIGURĂ
Obiectivul Specific: 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră

•    „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”) a fost  depus de către Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” Dolj şi Administraţia Districtului Vratsa – Bulgaria.
Proiectul propune consolidarea sistemului de gestionare a riscurilor comune, prin furnizarea serviciilor de intervenție performante și a echipamentelor de salvare utilizate în cazul dezastrelor și a altor calamităţi naturale. Acesta a fost selectat pentru finantare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni  iar valoarea totală eligibila a proiectului este:  5,935,643,42 EUR. Valoare totala a activitatilor implementate de partenerul lider - Consiliul Judetan Dolj este de 2,924,182.88 EUR din care contributia proprie va fi in 58,483.65 EUR.

AXA PRIORITARĂ 2 – O REGIUNE VERDE
Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resursulor și patrimoniului cultural 

•    Proiectul ”Noi destinații în turismul transfrontalier” ( ”New destinations in cross-border tourism” ) -RO-BG-471 –TOUR-DEST a fost depus de catre
Obiectivul general al proiectului este de a promova cooperarea între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale într-un mod turistic durabil.
Parteneri in proiect sunt Muzeul Olteniei Craiova si Municipalitatea Varshets, Bulgaria, Consiliul Judetean Dolj asigurand sprijin in implementarea proiectului.
Proiectul va crea o nouă resursă turistică în Varshets, respectiv un complex muzeal: Parcul și Centrul de informare Paleo cu o zonă de expoziție. In ceea ce priveste Muzeul Olteniei, se doreste dotarea sectiilor acestuia cu echipamente interactive si moderne: holograma, asistenti virtuali, totemuri interactive, precum si realizarea unui tur virtual si a unor evenimente culturale si stiintifice comune.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea proiectului este de 1.364.438,31 EUR, din care bugetul Muzeului Olteniei este de 459.451,36 EUR.

 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 — 2020
 
AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de investiții 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

•    „Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561) – Urzica Mare-Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti - Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei (intersecţie DN56), tronson1”
Proiectul propune creșterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 35.460 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN – T, comunitate localizată atât în zona rurală formată din 5 comune străbătute de drumul județean DJ 561 A – tronson 1, cât și în municipiul Băilești. Proiectul va stimula mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin creșterea accesibilității zonelor rurale din comunele Giurgița, Afumați, Moțăței, Urzicuța precum și a municipiului Băilești la rețeaua TEN-T rutier, precum și la rutier și feroviar/naval-port. Acest proiect a fost selectat pentru finanțare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Valoarea totală a proiectului este de: 127.561.434,63 lei (inclusiv TVA).

•    „Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2”
Proiectul propune creșterea gradului de accesibilitate a unei comunităti totale de 15.384 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbătute de drumul județean DJ561 A – tronson 2. Proiectul va stimula mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin creșterea accesibilității zonelor rurale din comunele Plenița, Unirea, Moțăței, la rețeaua TEN-T rutier, precum și la rutier și feroviar/naval-port, dar și prin creșterea accesibilității județului Mehedinți, întrucat DJ561 A se va continua în județul vecin.                              Acest proiect a fost selectat pentru finanțare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Valoarea totală a proiectului este de: 91.176.413,10 lei (inclusiv TVA).
 
PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL POR 2007-2013 CARE SE AFLĂ ÎN DERULARE:
 
PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ

Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T

•    Proiectul "Montana - Dolj: acces mai bun, comunități mai apropiate“ (Montana – Dolj : Better access-closer communities (Acronym: MN-DJ: CLOSER) MN-DJ: CLOSER , ROBG – 390.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea accesului dintre nodurile secundare și terțiare și rețeaua TEN-T din regiune.  Proiectul propus are în vedere modernizarea a două drumuri - Drumul II-81 Kostinbrod-Berkovica-Montana de la km 94 + 000 la km 101 + 199,48, districtul Montana și Drumul DJ561B Segarcea-Drănic de la km 0 + 000 la km 12 + 130, județul Dolj, cu o lungime totală de 19,32 km.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria
Bugetul indicativ eligibil al proiectului este de 8.000.000 Euro, pentru ambii parteneri, în proporții relativ egale.

AXA PRIORITARĂ 2 – O REGIUNE VERDE
Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resursulor și patrimoniului cultural
 
•    Proiectul ”Valori culturale comune în literatura și arta transfrontalieră” (”Common cultural values in cross-border literature and art”)-LIT-ART-ROBG-530.
Partenerii proiectului sunt Municipalitatea Lom, Bulgaria, Consiliul Judetean Dolj si Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman.
Obiectivul general a proiectului este de a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului cultural din ambele regiuni. Proiectul propune o rețea de două centre expoziționale in Lom si Craiova (in incinta monumentului istoric de importanta nationala Casa memoriala a scriitoarei Elena Farago) dedicate valorilor culturale comune în artă și literatură. Noul centru expozitional transfrontalier din Craiova va fi dotat cu echipamente virtuale, interactive, de ultima generatie.
Valoarea orientativă a proiectului este de 1.319.644,26 EUR, din care bugetul partii romane este de 768.657,98 lei.

AXA PRIORITARĂ 3 – O REGIUNE SIGURA
Obiectivul specific: 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră

•    Proiectul ”Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) PREF: FIRE, ROBG-409
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră prin creșterea  capacității de reacție a actorilor specifici cu atribuții în combaterea incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Dolj-Lom, Montana.
Parteneri in proiect sunt: Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Mihai Bravul" Dolj si Municipalitatea Lom.
Prin proiect se dorește consolidarea capacității instituționale și tehnice de gestionare în caz de dezastru și răspuns în situații de urgență printr-o  cooperare îmbunătățită la nivel operațional și îmbunătățirea capacității de răspuns prin extinderea logisticii existente cu noi echipamente dedicate.
Bugetul indicativ al proiectului este de 965.509,90 EUR, din care pentru partea romana: 466.404,48 EUR.
 

 
•    „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova", finanţat în cadrul Axei prioritare 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 — „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate", valoarea totala a proiectului fiind de 34.506.339,06 lei.
•    „ Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi — Centru Turistic Interactiv", finanţat în cadrul Axei prioritare 5 — Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea serviciilor turistice", valoarea totală a proiectului este de 32.151.648,76 lei.
 
PROIECTE FINANŢATE IN PERIOADA 2007-2013 AFLATE IN MONITORIZARE EX-POST
 
•    Personalul Serviciului raspunde de sustenabilitatea proiectelor in vederea monitorizarii ex-post a proiectelor:
•    POR 2007-2014:
•     Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
•    Consolidare, restaurare PALATUL JEAN MIHAIL – MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
•    Centru turistic pentru agrement şi sport
•    Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia
•    Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud – Vest Oltenia
•    POS Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2014:
•    “Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT-uri”
•     “Implementarea unui sistem integrat de e-administratie la nivelul CJ Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj”
•     „Sistem informatic integrat privind gospodăriile şi exploataţiile agricole din judeţul Dolj”
 
         

sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 

Titlul proiectului:

 

"Implementarea unui sistem integrat de e-administratie la nivelul CJ Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj"

 

Cod SMIS - CSNR 48401

 
 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 
 

Titlul proiectului:

 

"Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT-uri"

 

Cod SMIS - CSNR 48381

 
 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 


sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 
 

Titlul proiectului:

 

"Sistem informatic integrat privind gospodariile si exploatatiile agricole din Judetul Dolj"

 

Cod SMIS - CSNR 48395

 
 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 


Inchide