NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

1

 

29.01.2009

Constata incetarea de drept, pentru caz de incompatibilitate, a mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Petrescu Petre, Dascalu Constantin si Berceanu Radu Mircea si se declara vacante locurile acestora pe listele Partidului Social Democrat si Partidului Democrat-Liberal.

 

2

 

29.01.2009

Se valideaza mandatul de consilier judetean al dlui Mituletu Constantin-Florin supleant pe lista de candidati de consilieri judeteni a Organizatiei Judetene Dolj a  Partidului Social Democrat.

Se valideaza mandatele de consilieri judeteni ale dlor Drignei Daniel si Brezniceanu Alexandru supleanti pe lista de candidati de consilieri judeteni a Organizatiei Judetene Dolj a  Partidului Democrat-Liberal.

3

29.01.2009

Se aproba bugetul creditului intern pe anul 2009, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

 

4

 

29.01.2009

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondului de rulment, fond in afara bugetului local, pe anul 2009, conform anexei 1.

Se aproba lista investitiilor ce se vor finanta din fondul de rulment in anul 2009, conform anexei 2.

 

5

 

29.01.2009

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2009 in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei 1.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

29.01.2009

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, dl. Marcea Marcel – consilier judetean in locul dlui Dascalu Constatin.

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, dl. Diaconeasa Marin – consilier judetean in locul dlui Petrescu Petre.

Componenta actuala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj este cea prevazuta in  anexa la prezenta.

Hotararea nr. 138/2008 (anexa) prin care s-a validat componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj se va modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

7

 

 

 

 

29.01.2009

Se constata suspendarea de drept a contractului de management al dlui Fifor Mihai Viorel director al Muzeului Olteniei Craiova incepand cu data de 09.01.2009.

(1) Se numeste dl. Ridiche Florin director la Muzeul Olteniei Craiova pana la organizarea concursului pentru ocuparea temporara a postului de director la muzeu.

(2) Pe perioada exercitarii functiei de director dl. Ridiche Florin beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare postului.

Concursul pentru ocuparea temporara a postului de director la muzeu se va tine in termen de 3 luni.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2009

(1) Aproba rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de director la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

(2) Aproba proiectul de management castigator prevazut in anexa la prezenta hotarare.

(3) Castigatorul acestui concurs este domnul Dindirica Lucian.

Incepand cu data prezentei hotarari, domnul Dindirica Lucian se numeste in functia de director al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”.

(1) Aproba ca durata contractului de management, ce se va incheia intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de proiecte de management , sa fie de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari.

(2) Drepturile si obligatiile directorului se vor stabili prin contractul de management.

Incepand cu data prezentei hotarari inceteaza detasarea domnului Babalau Nicolae din functia de director al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr.188/2008.

 

9

 

29.01.2009

Se aproba rectificarea suprafetelor terenului si constructiei „Policlinica Sportiva” situata in Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, aflata in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

 

 
10

 

 
29.01.2009

Se aproba transmiterea unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Dolj din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea R.A. Aeroportul Craiova, potrivit anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile de ka data adoptarii hotararii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2009

Se modifica Hotararea nr. 130/2008, dupa cum urmeaza:

Art. 1 alin. (3) va avea urmatorul continut: „In exercitarea mandatului fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o remuneratie de 59,4 lei/sedinta, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al societatii. Remuneratia se acorda pentru maxim 6 sedinte/an.”

„Art. 9 lit. a) din contractul de mandat – anexa nr. 1 la Hotararea nr. 130/2008 – se modifica conform prevederilor art. I.1.” – act aditional, anexa 1.

Art. 5 alin. (2) va avea urmatorul continut: „Membrii consiliului de administratie isi vor desfasura activitatea in baza unui contract de administrare ce se va incheia cu reprezentantul imputernicitilor desemnat de acestia – anexa 2.”

Art. 5 alin. (4) va avea urmatorul continut:„Presedintele consiliului de administratie indeplineste functia de director general, activitatea acestuia se desfasoara in baza unui contract de mandat incheiat cu consiliul de administratie”–  anexa 3.

Art. 5 alin. (5) va avea urmatorul continut:„Se mandateaza imputernicitii sa stabileasca remuneratia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor in suma de 59,4 lei/luna, reprezentand 1% din remuneratia directorului general.”

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 130/2008 raman neschimbate.

Se mandateaza imputernicitii sa desemneze un membru al C.A. pentru semnarea contractului de mandat cu directorul general.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2009

Se modifica Hotararea nr. 191/2006, dupa cum urmeaza:

Art. 1 alin. (3) va avea urmatorul continut: „Pentru activitatea desfasurata, cenzorii vor primi o remuneratie de 59,4 lei/luna, reprezentand 1% din remuneratia directorului general – administrator unic - al societatii.”

(1) Art. 5 al Hotararii nr. 131/2008 se modifica si va avea urmatorul continut:„Pentru indeplinirea mandatului imputernicitul va primi pentru participarea la adunarile generale o remuneratie de 59,4 lei/sedinta, reprezentand 1% din remuneratia directorului general - administrator unic - al societatii. Remuneratia se acorda pentru maxim 6 sedinte/an.”

(2) Art. 9, lit. (a) din anexa nr. 1 la  Hotararea nr. 131/2008, se modifica in mod corespunzator celor prevazute la art. 2 alin (1) din prezenta.

Se mandateaza imputernicitul consiliului judetean ca in adunarea generala sa hotarasca urmatoarele:

-                   modificarea actului constitutiv in sensul ca administratorul unic este si directorul general al societatii;

-                   prelungirea mandatului actualului administrator unic Nicoli Marin si incheierea unui contract de administratie-mandat cu administratorul unic-director general -, conform anexei 1 la prezenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2009

(1) Se modifica art. 9 lit. a) din contractul de mandat al imputernicitilor,  anexa nr. 1 la Hotararea nr. 101/2008, conform anexei nr. 1 (act aditional) la prezenta.

(2) Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate.

(1) Se modifica hotararea nr. 134/2008 , dupa cum urmeaza:

Art. 1 al hotararii va avea urmatorul continut:„In exercitarea mandatului incredintat fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o remuneratie de 54,1 lei/sedinta, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al societatii. Remuneratia se acorda pentru maxim 6 sedinte/an.”

Art. 2. se modifica si va avea urmatorul continut:„Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 101/2008 sa se intruneasca in adunare generala ordinara la sediul S.C.P.L.D.P. Dolj S.A. si sa ia urmatoarele masuri:

-       sa completeze consiliul de administratie al societatii cu doi membri: Bonciog Florin si Iancu Diana

-       sa aleaga presedintele consiliului de administratie in persoana dlui Bonciog Florin.

Art.2 pct.3 se modifica si va avea urmatorul continut:„Sa stabileasca remuneratia lunara pentru administratorii alesi conform pct. 2 din prezenta hotarare si a cenzorilor, in suma de 54,1 lei/luna, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al societatii.”

Se abroga art. 2  pct. 4 al din hotarare.

Art. 2  pct. 5 al hotararii se modifica si va avea urmatorul continut:„Membrii consiliului de administratie isi vor desfasura activitatea in baza unui contract de administrare”, conform anexei nr. 2 la prezenta.

(2) Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate.

Conducerea societatii este asigurata de directorul general, activitatea acestuia se va desfasura in baza unui contract de mandat incheiat cu consiliul de administratie, conform anexei nr. 3 la prezenta.

Se desemneaza ca imputernicit al consiliului judetean la S.C.P.L.D.P. Dolj S.A. domnul Dan Gheorghe, in locul lui Bonciog Florin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2009

Se modifica art. 9 al contractului de mandat  - anexa nr. 1 la  Hotararea nr. 132/2008, dupa cum urmeaza: „In exercitarea mandatului fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o remuneratie de 37,5 lei/sedinta, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al societatii.Remuneratia se acorda pentru maxim 6 sedinte/an.

Art. 1, alin (3) din hotarare se modifica conform alin. (1) la prezenta hotarare.

Art. 2, alin. (3) si alin. (4) se modifica si vor avea urmatorul continut:„Se mandateaza imputernicitii sa se intruneasca in in adunare generala ordinara la sediul S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova si sa ia urmatoarele masuri:

-                   sa stabileasca remuneratia lunara pentru administratori, in suma de 37,5 lei/luna, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al societatii,

-                   sa aprobe contractul de administratie pentru administratori, conform anexei 1 la prezenta hotarare, contract ce inlocuieste contractul de administrare (aprobat prin Hotararea nr. 132/2008 – anexa 2 -)

-                   sa aprobe contractul de mandat pentru directorul general, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare, contract ce inlocuieste contractul de mandat (aprobat prin Hotararea nr. 193/2007 – anexa 4)

-                   sa isi desemneze un imputernicit pentru semnarea contractului de administratie cu administratorii si sa desemneze un membru al C.A. pentru semnarea contractului de mandat cu directorul general.

 

 

 

15

 

 

 

29.01.2009

Hotararea nr. 133/2008, privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova se completeaza dupa art. 3 cu un nou articol, respectiv art.31 care va avea urmatorul continut: „Art. 31 - In exercitarea mandatului incredintat, membrii consiliului de administratie  vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie de 59,4 lei/luna, reprezentand 1% din remuneratia directorului general al regiei.”

Celelalte prevederi ale hotararii nr. 133/2008 raman neschimbate.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

29.01.2009

Se constituie comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, pentru anul 2009, in urmatoarea componenta:

Presedinte:

1. ing. Costea Cristian Oliver              - D.A.D.R. Dolj

Membri:

2. med.vet. Cioroianu Dionisie            - Directia Sanitar-Veterinar pentru   Siguranta Alimentelor Craiova

3. ing. Popa Dorina                               - Unitatea Fitosanitara Dolj

4. ing. Gheorghiu Ilie                           - Agentia pentru Protectia Mediului Dolj

5. ing. Popa Florian                              - Directia Silvica Craiova

6. Diaconeasa Marin                             - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj

Secretar:

7. tehn. Orzata Marin                 - Asociatia Crescatorilor de Albine – Filiala Judeteana Dolj

 

17

 

29.01.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj sa aprobe in prima adunare generala transmiterea imobilului avand datele de identificare din anexa din administrarea S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. in administrarea Consiliului Local Filiasi.

18

29.01.2009

Se aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor actualizat, aferent judetului Dolj pe anul 2009.

 

19

 

26.02.2009

Se aproba asocierea  Consiliului Judetean Dolj cu Centrul European pentru Integrarea si Promovarea Romilor si cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dolj in vederea  implementarii proiectului „Primul pas in cautarea unui loc de munca”.

 

20

 

26.02.2009

Se aproba asocierea  Consiliului Judetean Dolj cu Centrul European pentru Integrarea si Promovarea Romilor si cu Autoritatea de Sanatate Publica Dolj

in vederea  implementarii proiectului „Sanatate mai presus de toate”.

 

21

 

26.02.2009

Se aproba proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Smbulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

 

22

 

26.02.2009

Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de investitii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

 

 

 

23

 

 

 

26.02.2009

Se mandateaza imputernicitii  Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. sa aprobe in prima adunare generala urmatoarele:

-                   bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 (anexa 1)

-                obiectivele si criteriile de performanta anexa ale contractului de mandat pentru directorul general (anexa 2)

-                   programul de investitii (anexa 3)

-                   organigrama (anexa 4) si statul de funcii (anexa 5)

 

 

 

 

24

 

 

 

 

26.02.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in adunarea generala a S.C. Parc-Turism S.A. sa se intruneasca in prima adunare generala extraordinara si sa ia unele masuri:

-                   sa infiinteze punctul de lucru din Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 18 al S.C. Parc-Turism S.A. Craiova, avand ca obiect de activitate restaurant cu denumirea „Restaurant Flora”

-                   sa infiinteze ca punct de lucru al societatii la aceeasi adresa cu sediul social din Craiova, str. Bibescu nr. 12, avand ca obiect de activitate servicii hoteliere si restaurant, sub denumirea „Hotel si Restaurant Parc”.

 

25

 

26.02.2009

Se modifica art. 3 al Hotararii nr. 13/2009 a Consiliului Judetean Dolj dupa cum urmeaza: „Art. 3 Conducerea societatii este asigurata de directorul general Maciu Gheorghe si de directorul economic Rada Marcela, care isi vor desfasura activitatea in baza unor contracte de mandat incheiate cu consiliul de administratie, conform anexelor nr. 3 si 4 la prezenta hotarare”.

 

 

 

 

26

 

 

 

 

26.02.2009

Se mandateaza domnul Popescu Virgil ca imputernicit al Consiliului Judetean Dolj sa aprobe in prima adunare generala la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. urmatoarele:

-                   bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 (anexa 1)

-                   programul de investitii (anexa 2)

-                   organigrama societatii (anexa 3)

-                   statul de functii (anexa 4)

obiectivele si criteriile de performanta ale administratorului unic – director general (anexa 5)

 

 

 

27

 

 

 

26.02.2009

Se modifica art. 1 din Hotararea nr. 194/2008, articol ce va avea urmatorul continut: „Art. 1 se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 1957 lei, din domeniul privat al judetului Dolj, in domeniul privat al municipiului Craiova, conform anexei la prezenta hotarare”.

Se modifica art. 2 din Hotararea nr. 194/2008 articol ce va avea urmatorul continut: „Art. 2. Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 1957 lei, reprezentand valoarea bunurilor transmise”.

 

 28

 

 26.02.2009

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 3003,05 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunei Celaru, conform anexei la prezenta hotarare.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 3003,05 lei reprezentand valoarea bunurilor transmise.

 

29

 

26.02.2009

Domnul Stancu Florin Ionut – director general la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj se suspenda din functie, incepand cu data de 29.01.2009,  pe durata exercitarii temporare a functiei de prefect al judetului Dolj.

 

 
30

 

 
26.02.2009

Se aproba inlocuirea termporara  (pe durata exercitarii mandatului de prefect al judetului Dolj) a dlui Stancu Florin Ionut, din functia de vicepresedinte la Comisia pentru Protectia Copilului Dolj cu doamna Manolache Maria, director general interimar al D.G.A.S.P.C. Dolj, incepand cu data de 29.01.2009.

Se aproba inlocuirea dlui Bonci Dumitru Cristian, membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj, cu doamna Giuca Stanca.

 

31

 

26.02.2009

Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii “Reabilitare aeroport – supraetajare turn, extindere pavilion sosiri, copertine, galerie pietonala, refacere fatade, amenajari exterioare si firme luminoase”.

32

26.03.2009

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Iancu Constantin si se declara vacant locul acestuia in cadrul consiliului judetean din partea Partidului Democrat - Liberal.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Luica Dorel  din partea Partidului Democrat Liberal.

33

26.03.2009

Se aproba Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Romania prinde radacini” prevazut in anexa la prezenta hotarare.

34

26.03.2009

Se aproba repartizarea  sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2009, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

35

26.03.2009

Se aproba repartizarea  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2009, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

36

26.03.2009

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru reparatii si intretinere drumuri comunale, conform anexei la prezenta hotarare.

37

26.03.2009

Se aproba valoarea de 56.468.080,07 lei, inclusiv TVA, a proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia”.

38

26.03.2009

Se aproba activitatile cu care va fi implicat judetul Dolj in managementul si implementarea proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia”.

39

26.03.2009

Se aproba modificarea Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia, prin Act Aditional, anexa 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia prin Act Aditional, anexa 2 la prezenta hotarare.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in Consiliul de administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia sa aprobe modificarile prevazute la art. 1 si 2.

40

26.03.2009

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii, cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

41

26.03.2009

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene pe anul 2009, de catre S.C. Romtelecom S.A. Divizia Operare Retea de Acces Dolj, potrivit anexei 1.

42

26.03.2009

Se mandateaza împuternicitii desemnati st reprezinte interesele judetului Dolj la S.C. Parc-Turism Craiova S.A. sa se intruneasca in prima adunare generala  si sa completeze componenta consiliului de administratie cu un administrator  in persoana dlui Baltaretu Ioan.

Administratorul va incheia contract de administratie, conform prevederilor art. I.3. din Hotararea nr. 11/2009.

43

26.03.2009

 Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 17.995 lei/an, valabil incepand cu luna aprilie 2009.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.291 lei/an, valabil incepand cu luna aprilie 2009.

Prezenta hotarare este valabila pana la adoptarea de catre Consiliul Judetean Dolj a unei alte hotarari privind costul pentru  copil.

44

26.03.2009

Se aproba costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice pentru persoane cu handicap aflate in subordinea  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj , valabil pentru luna februarie 2009, conform anexei.

Se imputerniceste presedintele Consiliului Judetean Dolj sa stabileasca, la propunerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice pentru persoane cu handicap pentru lunile urmatoare.

45

26.03.2009

Se aproba baremele de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament, pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, pentru copiii si tinerii ocrotiti in regim rezidential si semirezidential de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj,  mamele protejate in centre maternale si copiii dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, din judetul Dolj, valabile incepand cu 01.04.2009, conform anexelor 1 si 2.

46

26.03.2009

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform  anexei la prezenta  hotarare.

47

09.04.2009

Se aproba  contul de executie al fondului de rulment pe anul 2008, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

48

09.04.2009

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2008, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

49

09.04.2009

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sfantul Vasile, Scoala Speciala Sfantul Mina, Scoala de Arte si Meserii Craiova), bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, finantate din bugetul propriu judetean pe anul 2009, conform anexelor 1 – 5 si bugetele activitatii autofinantate, pe anul 2009 a Centrului Scolar Beethoven si a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, conform anexelor 6 – 7.

50

09.04.2009

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale pe anul 2009, finantate din transferuri din bugetul propriu judetean si din sumele alocate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sanatate Publica Dolj, conform anexelor 1 – 7, 1 A – 7 A, 1 B – 7 B si 1 C – 7 C.

51

09.04.2009

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor partial finantate de Consiliul Judetean Dolj (Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Arta Craiova, Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si Directia de Paza si Servicii Dolj) pe anul 2009, conform anexelor 1 – 7, 1 A – 7 A ce fac parte din prezenta hotarare.

52

09.04.2009

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2009, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

53

09.04.2009

Se mandateaza dl Popescu Virgil pentru a sustine in prima adunare generala la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pe baza raportului administratorului unic (anexa nr. 1), a notei privind indeplinirea obiectivelor si  criteriilor de performanta de catre administratorul unic (anexa nr. 2), a raportului Comisiei de Cenzori de anul 2008 (anexa 3), aprobarea urmatoarelor  documente: bilantul contabil la 31.12.2008, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia provizioanelor  pentru depreciere, notele la bilant (anexa nr. 4), nota privind repartizarea  profitului pe anul 2008 (anexa nr. 5) si descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2008.

54

09.04.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in adunarea generala  a actionarilor la S.C. Parc Turism S.A. pentru a aproba: raportul de activitate al consiliului de administratie al S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2008, conform anexei nr. 1, raportul comisiei de cenzori a S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2008, conform anexei 2, bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare ale S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2008, conform anexelor 3, 4, 5 si 6, angajarea unui credit de 300.000 lei sau reinnoirea contractului de credit existent, incheiat cu BCR – Sucursala Patria, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 49/25.03.2004, avand ca obiect o linie de credit, pentru capital de lucru, de 300.000 lei, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie – director general al S.C. Parc Turism S.A., in vederea efectuarii formalitatilor si semnarea contractului accesoriu, de garantii materiale imobiliare, contract de ipoteca – Restaurant Flora, conform anexei 7.

55

09.04.2009

Se aproba, pe baza raportului administratorilor (anexa nr. 1), a raportului comisiei de cenzori pe anul 2008 (anexa nr. 2) urmatoarele documente: bilantul contabil la 31.12.2008, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia provizioanelor  pentru depreciere, notele la bilant (anexa nr. 3), nota privind repartizarea profitului pe anul 2008 (anexa nr. 4) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 la S.C.P.L.D.P.Dolj S.A.

56

09.04.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. P.L.D.P. Dolj S.A. pe anul 2009 sa aprobe in adunarea generala a actionarilor urmatoarele: bugetul de venituri si cheltuieli (anexa nr. 1) organigrama (anex nr. 2), statul de functii (anexa nr. 3) si programul de investitii (anexa nr. 4).

57

09.04.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. sa aprobe in prima adunare generala urmatoarele: bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 (anexa nr. 1), organigrama pe anul 2009 (anexa nr. 2) si statul de functii pe anul 2009 (anexa nr. 3).

58

09.04.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in adunarea generala a actionarilor la S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. pentru a aproba in baza raportului de activitate al Consiliului de administratie al S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. pe anul 2008 (anexa 1) si a raportului auditorului la S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. pe anul 2008 (anexa nr. 2) urmatoarele documente: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate ale S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. pe anul 2008 (anexele 3 – 6).

59

09.04.2009

Se aproba repartizarea pe culte a numarului de personal neclerical si alocarea sumei de 3.412,oo mii lei pentru finantarea cheltuielilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, in anul 2009, conform anexei.

60

09.04.2009

Se aproba alocarea in anul 2009 a sumei de 1.003 mii lei Agentiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judetean (903 mii lei  pentru bugetul propriu al ADR S-V Oltenia si 100 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi).

61

09.04.2009

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj privind organizarea etapei nationale a Olimpiadei de Stiinte Socio-Umane, prevazut in anexa la prezenta.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in protocol este de 7,oo mii lei.

62

09.04.2009

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, pentru prelungirea duratei acestuia si alocarea unei sume de 100,oo mii lei, Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, pentru anul 2009, conform anexei.

63

09.04.2009

Se aproba alocarea sumei de 70,oo mii lei Universitatii din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative conform actului aditional anexa la protocolul de cooperare nr. 172/30.10.2008 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului Judetului Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Universitatea din Craiova, Facultratea de Drept si Stiinte Administrative si  Universitatea Spiru Haret, filiala Craiova,  Facultatea de Drept , privind organizarea si implementarea unui sistem de educatie juridica si antiinfractionala in scoli, prezentat in anexa.

64

09.04.2009

Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Ministerul Mediului referitor la implementarea Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Se aprobă Convenţia de colaborare pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1, anexă la prezenta hotărâre.

Se aprobă alocarea sumei de 26.130 Euro în echivalent lei din bugetul judeţului Dolj, reprezentând co-finanţare la proiectul prevăzut la art. 1.

65

09.04.2009

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2009, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

66

09.04.2009

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2009 al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexelor nr. 1 si 1 A.

67

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2.

Se stabilesc functiile publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 3.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

68

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana pentru Protectia Copilului  Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2.

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Judeteana pentru Protectia Copilului  Dolj, conform anexei nr. 3.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

69

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Posturile ramase vacante, ca urmare a promovarii personalului in anul 2009, se reduc ulterior.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

70

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Posturile ramase vacante, ca urmare a promovarii personalului in anul 2009, se reduc ulterior.

Modifi  Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

71

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman Craiova , conform anexelor nr. 1 si 2.

Posturile ramase vacante, ca urmare a promovarii personalului in anul 2009, se reduc ulterior.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

72

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2.

Posturile ramase vacante, ca urmare a promovarii personalului in anul 2009, se reduc ulterior.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

73

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

74

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Posturile ramase vacante, ca urmare a promovarii personalului in anul 2009, se reduc ulterior.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

75

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

76

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

77

09.04.2009

Se aproba organigrama, statul de functii  si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexelor nr. 1, 2 si 3.

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 4.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

78

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Plenita, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

79

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Melinesti, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

80

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Bechet, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

81

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Sadova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

82

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Amarastii de Jos, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

83

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Cetate, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

84

09.04.2009

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexelor nr. 1 si 2.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

85

09.04.2009

Se aproba statul de functii pentru personalul nedidactic din cadrul Scolii Speciale Sfantul Mina, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

86

09.04.2009

Se aproba statul de functii pentru personalul nedidactic din cadrul Scolii Speciale Sfantul Vasile, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

87

09.04.2009

Se aproba statul de functii pentru personalul nedidactic din cadrul Centrului Scolar “Beethoven”, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

88

09.04.2009

Se aproba statul de functii pentru personalul nedidactic din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

89

09.04.2009

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj, prin includerea unui teren in suprafata de 153 mp, situat in Craiova, str. Parangului, nr. 45 B in domeniul public al judetului Dolj.

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului a terenului prevazut la art. 1.

90

22.05.2009

Se aproba protocolul de colaborare dintre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

91

22.05.2009

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean, contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate partial, contul de executie al bugetului imprumuturilor interne, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la 31 decembrie 2008.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2008.

92

22.05.2009

Se aproba modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public.

93

22.05.2009

se amndateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj care reprezinta interesele judetului la S.C. pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. sa se intruneasca in data de 25.05.2009, ora 10,oo in adunarea generala ordinara la sediul societatii, in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare si sa ia urmatoarele masuri:

1.     sa completeze consiliul de administratie cu un membru in persoana dlui Vieru Laurentiu in locul dlui Mazilu Florin.

2.     sa aprobe incheierea unui act aditional la contractul de administrare intre dl Vieru Laurentiu si S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

94

22.05.2009

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxa – Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova pe anul 2009, prevazuta in anexa.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in anul 2009 la realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxa – Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova este de 100,oo mii lei.

95

22.05.2009

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere pentru realizarea proiectului „Ion D. Sarbu – posteritatea scriitorului”, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 6,oo mii lei Universitatii din Craiova – Facultatea de Litere pentru desfasurarea  proiectului „Ion D. Sarbu – posteritatea scriitorului”.

96

22.05.2009

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova pentru organizarea celei de-a XXIII-a Conferinte Nationale a Societatii Romane de Stiinte Fiziologice, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 15,oo mii lei Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova pentru organizarea celei de-a XXIII-a Conferinte Nationale a Societatii Romane de Stiinte Fiziologic

97

22.05.2009

Se aproba trecerea unui imobil aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare, din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al acestuia.

Trecerea in domeniul privat al judetului a imobilului prevazut la art. 1 se face in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestuia.

98

22.05.2009

Se aproba transmiterea unui imobil avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea R.A. Aeroportul Craiova, in  vederea extinderii si modernizarii aeroportului.

Predarea-reluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe baza de protocol in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

99

22.05.2009

Se aproba retragerea administrarii imobilului situat in orasul Filiasi – corp cladire A acordata Consiliului Local Filiasi prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 144/2002 si darea in administrare a acestui imobil Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

100

22.05.2009

Se aproba completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj dupa cum urmeaza:

Se introduc in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, imobilele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta.

Patrimoniul judetului Dolj se modifica corespunzator.

101

22.05.2009

Se aproba modificarea suprafetei unei cladiri aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj situate in str. Ceahlaului nr. 23, municipiul Craiova, judetul Dolj dupa cum urmeaza:

-                   suprafata construita initial a cladirii, din acte 148 mp

-                   suprafata construita a cladirii in urma executarii lucrarilor de extindere 223 mp

102

22.05.2009

Se aproba rectificarea suprafetei de teren aferent Scolii Speciale Fratii Racoteanu, situat in orasul Filiasi, str. Racoteanu nr. 192 A, aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

-                   suprafata terenului, din acte 6.120 mp nr. inventar 2.4.2103

-                   suprafata terenului din masuratori 10.300 mp

103

22.05.2009

Se aproba terecerea imobilelor situate in Craiova, str. Jietului nr. 19, din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul public al judetului Dolj.

104

22.05.2009

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului in vederea desfiintarii, a constructiilor prevazute in anexa.

Materialele rezultate in urma desfiintarii acestora vor fi valorificate conform prevederilor legale.

105

22.05.2009

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare DJ 606 E Pietroaia – Urdinita – Gogosita – Botosesti-Paia – limita judetului Mehedinti, km. 0 + 000 ÷24 + 980”.

106

22.05.2009

Ser aproba „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean perioada 2008 – 2011 – actualizare 2009”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

107

22.05.2009

Se aproba prelungirea numirii temporare in functia de director a domnului Ridiche Florin la Muzeul Olteniei Craiova pana la ocuparea prin concurs a postului, concurs care va avea loc in data de 26.06.2009.

Pe perioada exercitarii functiei de director, domnul Ridiche Florin beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare postului.

Se aproba caietul de sarcini pentru concursul organizat in data de 26.06.2009, pentru ocupraea temporara a postului de manager al Muzeului Oltreniei Craiova, anexa la hotarare.

108

22.05.2009

Se stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor si secretarului Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj, in cuantum de 1 % din indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Dolj.

Cu data prezentei, Hotatarea Consiliului Judetean Dolj, nr. 20/25.01.2006 inceteaza.

109

22.05.2009

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj  domnul dr. comisar – sef Nicolescu Constantin – sef al Inspectoratului Judetean de Politie Dolj in locul dlui Bica Gheorghe.

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj  domnul Sovaila Cristian – subprefect al judetului Dolj in locul domnului Ciobotea Ionel.

Componenta actuala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj   este cea prevazuta in anexa la prezenta.

Hotararea nr. 6/2009 se va modifica in mod corespunzator.

110

30.06.2009

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al fondului de rulemnt pe anul 2009, fond in afara bugetului local, conform anexelor 1 si 1 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba bugetul taxelor speciale pe anul 2009, buget in afara bugetului local, conform anexei nr.2 ce face parte din prezenta hotarare.

111

30.06.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico-sociala Plenita pe anul 2009, conform anexelor nr.1 si 1 A.

112

30.06.2009

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale fondurilor in afara bugetelor locale primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” si Muzeul de Arta pe anul 2009

113

30.06.2009

Se aproba plafoanele valorice pentru  produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2009 – 2010, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

114

30.06.2009

Se aproba acordul de colaborare cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica in vederea realizarii studiului stiintific cu tema „Studiul terenurilor dificile de fundare in judetul Dolj”, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 40,00 mii lei Universitatii din Craiova – Facultatea de Mecanica pentru realizarea studiului stiintific cu tema „Studiul terenurilor dificile de fundare in judetul Dolj”.

115

30.06.2009

Se aproba cooperarea dintre Consiliul Judetean Dolj si Institutul de Cercetari Socio-Umane „ C.S. Nicolaescu Plopsor” in vederea realizarii in comun a numarului 23, Seria Noua a revistei „Arhivele Olteniei”, potrivitt protocolului anexat la prezenta hotarare.

Pentru realizarea obiectivului prevazut la art.1, Consiliul judetean va aloca suma de 10,00 mii lei.

116

30.06.2009

(1) Aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia si Centrul National de Educare Canina pentru organizarea Campionatului Mondial al Cainilor de Salvare.

(2) Consiliul Judetean Dolj va aloca suma de 50,00 mii lei, drept contributie la organizarea campionatului.

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 se va ]ncheia un acord de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia si Centrul National de Educare Canina, pentru organizarea Campionatului Mondial al Cainilor de salvare, conform anexei la prezenta hotarare.

117

30.06.2009

Aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Asociatia Centrul de Mediere Craiova pentru realizarea proiectului „consilieri pentru medierea conflictelor in administratia publica locala”.

Pentru aplicarea prevederilor art.1 se va incheia un acord de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Asociatia Centrul de Mediere Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

118

30.06.2009

Se aproba Lista proiectelor prioritare propuse pentru finantare in etapa a II –a aferenta anului 2009 in cadrul Programului National „Electrificare 2007 – 2009”, prezentata in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

119

30.06.2009

Se aproba „Ghidul solicitantului” si contractul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2009, ce constituie anexa la prezenta hotartare.

120

30.06.2009

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009 conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

121

30.06.2009

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale Melinesti, aprobat prin Hotararea CJD nr.79/2009, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

122

30.06.2009

Se aproba modificarea statului de functii la Muzeul Olteniei Craiova aprobat prin Hotararea CJD nr. 69/2009, conform anexei la prezenta hotarare.

123

30.06.2009

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea nr.130/2008 a CJD sa se intruneasca in adunare generala ordinara la S.C. Parc Turism S.A. pentru desemnarea cenzorilor si a cenzorilor supleanti.

124

30.06.2009

Se aproba „Actul constitutiv la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate”, conform Anexei nr.1.

Actul aditional, prevazut la art.1 se va incheia cu fiecare operator de transport autorizat, detinator de licenta de traseu pentru traseele cuprinse in „Programul de transport public judetean de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 – 2011 – actualizare 2009”.

Se aproba completarea „Listei tarifelor pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean” si modificarea „Listei cu valoarea redeventei”, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare, pentru traseele actualizate cuprinse in program.

125

30.06.2009

Se propune incadrarea unor drumuri vicinale in categoria functionala a drumurilor comunale, conform anexei la prezenta hotarare.

Promovarea proiectului de hotarare de Guvern se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

126

30.06.2009

Incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova asupra unui spatiu in suprafata de 43 mp, situat la parterul cladirii spalatoriei din incinta spitalului, identificat conform anexei la prezenta.

(1) Se da in administrarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Dolj, spatiul avand datele de identificare prevazu5te in anexa la prezenta.

(2) Cheltuielile aferente utilitatilor vor fi suportate de O.A.G.M.A.M din Romania – Filiala Dolj.

Pedarea-preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

127

30.06.2009

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri in suprafata de 30 mp, respectiv 40 mp, aferente Imobilului 349 Craiova, avand datele de identificare prevazute in anexa.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatie la valoarea de 7 lei/mp/luna.

Derata contractului de inchiriere este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

128

30.06.2009

Se aproba darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a doua imobile situate in Craiova, str General Dragalina, nr.60 A, conform anexei la prezenta hotarare.

129

30.06.2009

Inceteaza administrarea de catre consiliile locale a imobilelor (dispensare medicale) prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Imobilele (cladiri si terenuri) prevazute la art.1 trec din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul public al judetului Dolj.

(1) Imobilele prevazute la art.1 trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al localitatilor prevazute in anexa la prezenta hotarare.

(2) Predarea / primirea se va face e baza de protocol in termen de 30 de zile.

130

30.06.2009

Incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craioa asupra unui teren in suprafata de 6 mp, situat in incinta spitalului, identificat conform anexei la prezenta.

Se da in folosinta gratuita, pe termen de 30 de ani, catre S.C. CEE Distributie S.A., in vederea amplasarii si exploatarii unui post de transformare la tensiunea de 20 KV (acest teren). Predarea / preluarea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

131

30.07.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico - sociala Brabova pe anul 2009, conform anexelor 1 si 1 A.

132

30.07.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, pe anul 2009, conform anexelor 1 si 1 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

133

30.07.2009

Se aproba includerea pe lista de investitii din creditul intern a obiectivului „Cladire Sediu ISU Oltenia”, conform anexei  nr.1, ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2009, conform anexei nr.2, ce face parte din prezenta hotarare.

134

30.07.2009

30.07 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009, conform anexelor nr.1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.       

135

30.07.2009

Se aproba transmiterea unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Dolj, din administrarea Consiliului Judetean Dolj, in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, potrivit anexei la prezenta.

Predarea – primirea se va face pe baza de protocol, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.

136

30.07.2009

Se da in administrare Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, Complexul Sportiv „Stadionul Tineretului”, pe perioada mandatului actualului consiliu judetean;

Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, va achita cheltuielile necesare intretinerii complexului sportiv.

Predarea – preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la emiterea prezentei hotarari.

137

30.07.2009

Se aproba modificarera datelor de identificare ale unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

138

30.07.2009

Se mandateaza imputernicitii consiliului judetean la S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova sa se intruneasca in adunarea generala ordinara pentru desemnarea dlui. Logofetescu Ionelu; in consiliul de administratie al societatii.

139

30.07.2009

Se instituie regimul de arie naturala protejata pentru obiectivul „Fantana (cismeaua)  situata in intravilanul satului Salcuta si care figureaza in domeniul public al comunei Salcuta la pozitia nr.27, avand codul de clasificare 1.8.1.

140

30.07.2009

Se instituie regim de arie protejata pentru obiectivul: Fantana situata in intravilanul comunei Unirea si care figureaza in domeniul public al comunei Unirea la pozitia 4, Anexa 94.

141

30.07.2009

Se instituie regim de arie protejata pentru obiectivul: „Fantana de la Ghioca”, situata in intravilanul comunei Predesti, care figureaza in domeniul public al comunei Predesti la pozitia nr.28 cod clasificare 1.8.1 si inscris pe lista monumentelor istorice (DFJ – II – m – B – 0936).

142

30.07.2009

Se instituie regim de arie protejat[ pentru obiectivul”Fantana din parc”, situata in intravilanul comunei Catane, care figureaza in domeniul public al comunei Catane la pozitia nr.6 cod clasificare 1.6.2.

143

30.07.2009

Se instituie regim de arie protejata pentru obiectivele „Fantana La Doicaru” si „Fantana Tarina”, din satul Valea Fantanilor, comuna Bralostita din judetul Dolj, care figureaza in domeniul public al comunei Bralostita la pozitiile 43 si 44 din anexa 19 MOf 687 bis/2002.

144

30.07.2009

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Modulului „Sfanta Maria” prin construire cladire P, P+1, amenajare teren si imprejmuire pentru Centrul de Servicii Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Raza de Soare” Craiova, Aleea Ghetisoarei, nr.5, municipiul Craiova, judetul Dolj.

145

30.07.2009

Se aproba proiectul „Consolidare, restaurare si modernizare la Sectia de Istorie – Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova”, ce va fi finantata in cadrul Programului Operationala Regional, Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniu major de interventie 5.1 – „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si cresterea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Se aproba alocarea sumei de 382.986,95 lei respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a CJD la proiectul „Consolidare, restaurare si modernizare la Sectia de Istorie – Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova”.

CJD se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza:

- 2.886.249,97 lei, adica 813.028,16 EURO – cheltuieli neeligibile si venituri nete actualizate.

- 4.095.538,39 lei, reprezentand 1.153.672,79 EURO – valoarea TVA, suma ce va fi rambursata CJD in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CJD va asigura sumele pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.5 alin.1, lit. e si art.5, alin. 2 din O.G. nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2009, 2010 si 2011.

146

30.07.2009

Se aproba proiectul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova”, ce va fi finantat in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniu major de interventie 5.1 – „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si cresterea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Se aproba alocarea sumei de 462.184,78 lei respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a CJD la proiectul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova”.

CJD se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza:

- 1.547.621,90 lei, adica 424.284,98 EURO – cheltuieli neeligibile;

- 4.684.803,59 lei, reprezentand 1.284.352,34 EURO – valoarea TVA, suma ce va fi rambursata CJD in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CJD va asigura sumele pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.5 alin.1, lit. e si art.5, alin. 2 din O.G. nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2009, 2010 si 2011.

147

30.07.2009

Se aproba MASTER PLANUL pentru „Sistem de management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” cuprins in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba lista pentru de investitii in vederea realizarii strategiei pentru gestionarea deseurilor la nivel judetean pe o perioada de 30 de ani (2008 – 2038) cuprinsa in Master Planul privind Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor – Judetul Dolj pentru suma de 156,201 milioane euro, din care 50.071 milioane euro in perioada 2009 – 2013, 17,260 milioane euro in perioada 2014 – 2016 si 88,870 milioane euro in intervalul 2016 – 2038, in conformitate cu anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari.

148

30.07.2009

Se aproba aplicarea programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire care utilizeaza energie solara, energia geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.

Se aproba contractarea finantarii proiecutlui „Completarea sistemului existent de incalzire si preparare apa calda menajera, cu sisteme care utilizeaza energie solara si geotermala pentru unitatile de asistenta medico-sociale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova.”

149

30.07.2009

Se aproba studiile de fezebilitate pentru obiectivele de investitii: „ Completarea sistemului existent de incalzire si preparare apa calda menajera, cu sisteme care utilizeaza energie solara si geotermala pentru unitatile de asistenta medic-sociale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa la prezenta hotarare.

150

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale: Centrul Scolar „Beethoven”, Scoala de Arte si meserii Craiova si Scoala Speciala „Sf. Vasile”, conform anexelor 1, 2 si 3.

151

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli al Directiei Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Dolj, Muzeului de Arta si Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova pe anul 2009.

152

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Cetate, Brabova, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2009, finantate din transferuri din bugetul propriu judetean si venituri proprii conform anexelor 1 A – 6 A si 1 – 6 la prezenta.

153

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2009.

154

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli al fondului de rulment pe anul 2009, fond in afara bugetului local, conform anexelor 1 si 1 A.

155

26.08.2009

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A.

156

26.08.2009

Se completeaza componenta consiliului de administratie al R.A. Aeroportul Craiova cu domnul comandor Virdol Grigore Daniel – reprezentant al Ministerului Apararii Nationale – Statul Major al Fortelor Aeriene.

Hotararea nr. 133/27.08.2008 se modifica in mod corespunzator.

157

26.08.2009

Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 30 de ani, de catre UM 0569 Craiova – Serviciul de Telecomunicatii Speciale, terenul in suprafata de 7,5 m.p., situat in incinta R.A. Aeroportul Craiova, identificat conform anexei la prezenta, in vederea instalarii si utilizarii unei celule radio TETRA.

158

26.08.2009

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 15/05.08.2004 privind terenul in suprafata de 106 mp aferent imobilului 349 (partial) Craiova, incheiat intre MApN iar la data de 08.08.2008 intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si Romatsa RA DSNA pentru o perioada de 5 ani, cu renegocierea corespunzatoare a chiriei.

159

26.08.2009

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru „Sistem de incalzire centralizat, cladire corp A si corp E, str. Jietului nr. 19 (pentru Scoala Populara de Arte si meserii Cornetti”.

160

26.08.2009

Se aproba modificarea contractului de asociere, a actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 73/09.04.2008, in forma prevazuta in anexele 1, 2 si 3.

161

24.09.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Cetate, Melinesti si Sadova pe anul 2009, conform anexelor 1 – 6, 1 A – 6 A.

162

24.09.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale „Sf. Vasile” pe anul 2009, conform anexei 1.

163

24.09.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei si al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova pe anul 2009, conform anexelor 1,2, 1 A si 2 A.

164

24.09.2009

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009, conform anexelor 1,2, 3 si 3 A.

165

24.09.2009

Se aproba participarea Judetului Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj, la „Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate”

166

24.09.2009

Se aproba solicitarea trecerii imobilului „Palat Administrativ”, proprietate publica a statului, situat in municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 19, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Institutia Prefectului Judetului Dolj in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Datele de identificare a imobilului sunt cele prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Institutia Prefectului Judetului Dolj isi va desfasura activitatea in palatul administrativ, in spatiile pe care le ocupa in prezent, pe toata durata administrarii imobilului de catre Consiliul Judetean Dolj.

167

24.09.2009

Se aproba trecerea constructiilor cuprinse in anexa nr. 1 din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj.

Se aproba scoaterea din functiune a constructiilor cuprinse in anexa nr. 2 in vederea desfiintarii acestora.

168

24.09.2009

Se aproba „Masterplanul pentru amenajarea teritoriului din zona Aeroportului Craiova”, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

169

24.09.2009

Se aproba includerea unor mijloace fixe in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta.

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al localitatilor respective, a bunurilor prevazute la art. 1.

170

24.09.2009

Se modifica Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea CJD nr. 167/2005, modificat prin Hotararea nr. 41/2007, conform anexei la prezenta hotarare.

171

24.09.2009

Se aproba modificarea statului de functii la Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” Craiova, aprobat prin Hotararea CJD nr. 73/2009, conform anexei la prezenta hotarare.

172

24.09.2009

Se aproba inlocuirea dnei Giuca Stanca – membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj cu dna Girgel Simona-Nadia.

Hotararea nr. 30/2009 a CJD se va modifica corespunzator.

173

24.09.2009

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii  Cetate de la SPCLEP Calafat la SPCLEP Cetate.

174

24.09.2009

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii  Motatei de la SPCLEP Calafat la SPCLEP Motatatei.

175

21.10.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale  Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei Craiova si Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

176

21.10.2009

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Filarmonica „Olteniei” Craiova pentru organizarea celui de-a XXXVI-a editii a Festivalului International ”Craiova Muzicala”.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 10,oo mii lei Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru desfasurarea in bune conditii a festivalului.

177

21.10.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale pe anul 2009 finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, precum si bugetele rectificate de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale pe anul 2009 finantate de la bugetul propriu judetean.

178

21.10.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale Centrul Scolar „Beethiven”, Scoala Speciala „Sf. Vasile”, Scoala Speciala „Sf. Mina”, Scoala de Arte si Meserii Craiova si bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj.

179

21.10.2009

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009.

180

21.10.2009

Se stabilesc taxele locale aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj pentru anul fiscal 2010.

Se aproba facilitatile si scutirile de la plata taxelor pentru anul 2010.

181

21.10.2009

Se aproba studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” precum si indicatorii tehnic-economici ai proiectului.

182

21.10.2009

Se aproba proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”.

183

21.10.2009

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centru de coordonare si conducere a interventiei in caz de dezastre in zona transfrontaliera”.

184

21.10.2009

Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de investitii „Centru transfrontalier de informatii si comunicatii Dolj – Vratsa”.

185

21.10.2009

Se aproba proiectul „Sistemul judetean de management informatic  UNITAR”.

186

21.10.2009

Se aproba proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

187

21.10.2009

Se aproba documentatia  de avizare a lucrarilor de interventie  si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii „Reabilitare DJ 561 B, Valea Stanciului – Horezu Poenari, km. 21 + 660 – km. 24 + 260”.

188

21.10.2009

Se modifica articolele  1, 2 si 3  din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 37/26.03.2009 privind aprobarea  valorii proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud-Vest Oltenia”.

189

21.10.2009

Se aproba Programul de investitii prioritare in domeniul apei/apelor uzate care va fi finantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene pentru localitatile care vor beneficia de finantare prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

190

21.10.2009

Se aproba transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al judetului Dolj din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea R.A. Aeroportul Craiova.

191

21.10.2009

Se aproba darea in administrare catre ROMATSA R.A. D.S.N.A. Craiova a terenurilor in suprafata de 95,62 mp, situate in incinta Centrului de emisie, respectiv in suprafata de 9973 mp, situat in comuna Pielesti, T 39 in vederea asigurarii serviciilor privind protectia navigatiei aeriene.

192

21.10.2009

Se aproba amenajarea unui Centru de cercetare in chirurgia minim invaziva a patologiei tumorale urologice, in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, la etajul 7, pe o suprafata de 186,36 m.p.

193

21.10.2009

Se aproba schimbarea datelor de identificare a unor bunuri aflate in domeniul privat al judetului Dolj.

194

21.10.2009

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 136628/2007 privind imobilul din Craiova, str. Paltinis, nr. 23, compus din teren cu suprafata de 1403 mp si constructii cu suprafata totala construita de 479,53 mp, in care functioneaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia al judetului Dolj, pana la finalizarea lucrarilor la noul sediu.

195

21.10.2009

Se aproba diminuarea valorii patrimoniului judetului Dolj cu suma de 2.567.864,oo lei, reprezentand valoarea imobilelor dispensare medicale predate consiliilor locale.

196

21.10.2009

Se aproba modificarea Hotararilor Consiliului Judetean Dolj nr. 100/2007 prin care s/a aprobat rectificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj (ca urmare a masuratorilor cadastrale) si nr. 213/2008 prin care s-au introdus bunuri in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

197

21.10.2009

Constata incetarea suspendarii domnului Stancu Florin Ionut din  functia de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj ca urmare a incetarii exercitarii temporare a functiei publice de Prefect al judetului Dolj, incepand cu data de 01.10.2009.

198

21.10.2009

Constata incetarea suspendarii domnului Fifor Mihai Viorel  din  functia de manager la Muzeul Olteniei Craiova, incepand cu data de 01.10.2009.

Hotararea nr. 7/2009 a Consiliului Judetean Dolj isi inceteaza aplicabilitatea; domnul Ridiche Florin reluandu-si activitatea de muzeograf, gradul IA in cadrul Muzeului Olteniei.

199

21.10.2009

Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

Modificarile prevazute la art. 1 vor fi facute cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

200

21.10.2009

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

201

21.10.2009

Se aproba modificarea statului de functii la Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman Craiova, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 71/2009.

Modificarile prevazute la art. 1 vor fi facute cu incadrarea in cheltuielile cu salariile  prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009.

202

26.11.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti” Craiova, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, pe anul 2009.

203

26.11.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2009, finantate de la bugetul propriu judetean.

204

26.11.2009

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale: Centrul Scolar „Beethoven”, Scoala Speciala „Sfantul Mina”, Scoala Speciala „Sfantul Vasile”, Scoala de Arte si Meserii Craiova si bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, pe anul 2009.

205

26.11.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2009.

206

26.11.2009

Se aproba alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul judetului Dolj pentru organizarea unor activitati cu ocazia sfarsitului de an.

207

26.11.2009

Se aproba actul aditional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, prin care se aloca suma de 50.000 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2009.

208

26.11.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment pe anul 2009, fond in afara bugetului local.

209

26.11.2009

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009.

210

26.11.2009

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj care reprezinta interesele Judetului la S.C.L.D.P. DOLJ.S.A. sa se intruneasca in adunarea generala ordinara la sediul societatii si sa ia unele masuri:

-                   sa completeze  consiliul de administratie cu un membru (presedinte) in persoana dlui Adam Marian Catalin in locul domnului Bonciog Florin Gabriel.

-                   sa aprobe încheierea unui act adiţional la contractul de administrare între dl. Adam Marian Cătălin şi Societatea Comercială Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A.

211

26.11.2009

Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a modului în care a fost achiziţionat imobilul din municipiul Băileşti, str. Carpaţi, nr. 16 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în următoarea componenţă:

1.     Păloiu Marian-Daniel

2.     Roşulescu Cosmin

3.     Tănăsescu Elena-Alina

4.     Vasile Dorin Cosmin

5.     Negoiţă Ionuţ

          Obiectivele comisiei de analiză şi verificare sunt următoarele:

a). oportunitatea achiziţiei

b). respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice

                Perioada de verificare – luna decembrie 2009.

           Concluziile comisiei  speciale de analiză şi verificare vor fi prezentate în plenul consiliului la şedinţa din luna ianuarie 2010.

 

212

26.11.2009

Se  aproba proiectul „Reabilitarea Caminului Internat Malu Mare si transformarea lui in Centru Social”.

Se aproba acordul de parteneriat dintre Consiliul Local Malu Mare si DGASPC Dolj, partener 2 in proiectul mai sus-mentionat.

213

26.11.2009

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Achizitionarea si montarea unui sistem de incalzire centrala pentru monumentul istoric „Biserica Toti Sfintii Basica”, in valoare de 72.695,95 lei cu TVA, inclusiv constructii-montaj.

214

26.11.2009

Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii „Modernizrae cladire cabinete medicale, str. Siretului nr. 11 Craiova”, avand valoarea totala de 1.758.944 lei (inclusiv TVA), din care 1.470.825 lei (inclusiv TVA) lucrari C + M.

215

26.11.2009

Se aproba prelungirea prin act aditional pana la terminarea actualului mandat a Protocolului de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Judetean de Politie Dolj si Autoritatea Teritoriala de Politie Dolj si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj – protocol aprobat prin Hotatarea nr. 42/2006.

216

26.11.2009

Se desemneaza dl. arh sef Pappa Dan Radu Ilie, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj ca presedinte al comisiei  de solutionare a intampinarii depuse de S.C. Asigurari – Reasigurari Astra S.A. Bucuresti, privind exproprierea imobilului proprietatea acesteia, situat in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 28.

217

26.11.2009

Se modifica articolele 1 si 4 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 185/21.10.2009 de aprobare a proiectului „Sistemul judetean de Management Informatic UNITAR” si a cofinantarii acestuia.

218

17.12.2009

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, pe anul 2009.

219

17.12.2009

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, incasate suplimentar pe anul 2009, cu sumele prevazute in anexa.

220

17.12.2009

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2009, conform anexelor 1,2,3 si 3 A.

221

17.12.2009

Se aproba protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Politiei Transporturi – Sectia Regioanala de Politie Transporturi Craiova - , conform anexei la prezenta hotarare.

Durata protocolului este de doi ani si jumatate (pana la finalizarea mandatului actului consiliu).

222

17.12.2009

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, care va avea forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

223

17.12.2009

Se aproba darea in folosinta gratuita pana la 31.12.2015, operatorului S.C.L.D.P. DOLJ S.A., pentru realizarea serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand judetului Dolj, a unor bunuri ce apartin domeniului privat al judetului Dolj.

Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea nr. 184/30.10.2008, respectiv se prelungeste termenul de dare in folosinta gratuita pana la 31.12.2015, operatorului S.C.L.D.P. DOLJ S.A. a bunului „Instalatie pentru determinarea sarcinii la autovehicule rutiere, osie cu osie” (cantar mobil montat pe autovehicul).

Bunurile prevazute la art. 1 si 2 vor fi folosite de operatorul acestui serviciu pentru exploatarea si intretinerea retelei de drumuri judetene.

224

17.12.2009

Redeventa perceputa operatorilor de transport autorizati detinatori de trasee din „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 – 2011 – actualizare 2009”, pentru anul 2010 va fi zero lei.

225

17.12.2009

Se preia in administrare terenul in suprafata de 0,5 ha, situat in T 39, P 1090/1 aflat in domeniul public al comunei Tuglui.

Terenul va fi utilizat pentru realizarea devierii DJ 561 Craiova – Segarcea.

226

17.12.2009

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a cabinetelor medicale din incinta fostelor policlinici situate in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 96 si cartier Brazda lui Novac, str. General Stefan Falcoianu, nr. 1, prezentate in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare, pentru desfasurarea de activitati medicale si activitati conexe serviciilor medicale.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei de 10,oo Euro/mp/luna, fara TVA, echivalentul in lei la data platii.

Durata contractului de inchiriere este de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a procedurii de inchiriere prin licitatie publica, conform anexei nr. 3 la prezenta.

227

17.12.2009

Se aproba asocierea Judetului Dolj cu comuna Mischii in scopul realizarii proiectului „Reconstructia ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in – Perimetrul de ameliorare Mischii – „.

Se aproba contractul de asociere a Judetului Dolj cu comuna Mischii in forma prevazuta in anexa, care este parte integranta a prezentei dispozitii.

Contributia financiara a Judetului Dolj la asociere este in suma de 362.628 lei.

228

17.12.2009

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „centrala termica automata alimentata cu GPL la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, judetul Dolj”, avand principalii indicatori tehnico-economici cuprinsi in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Inchide