NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

28.01.2010

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2010, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei 1.

2

28.01.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 20 mp, aflata in folosinta gratuita a Unitatii Medico-Sociale Bechet.

Pretul de pornire a licitatiei este de 4.643 lei/an, fara TVA, suma ce va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

Durata inchirierii este de doi ani, cu posibilitatea prelungirii.

Licitatia va fi organizata de Consiliul Judetean Dolj, acesta urmand a perfecta si contractul de inchiriere.

3

28.01.2010

Se infiinteaza Camera Agricola Dolj, cu sediul in Craiova, str. Gheorghe Bibescu nr. 3, prin reorganizarea Oficiului de Consultanta Agricola Dolj, care se desfiinteaza.

Camera Agricola Dolj este institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Dolj, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Se aproba organigrama si statul de functii ale Camerei Agricole Dolj, conform  anexelor 1 si 2 la hotarare.

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Agricole Dolj, conform anexei 3 la hotarare.

Se aproba preluarea/transferarea personalului de la Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Dolj, la Camera Agricola Dolj, conform anexei 4 la hotarare.

Patrimoniul Oficiului de Consultanta Agricola Dolj se preia de catre Camera Agricola Dolj pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari.

4

28.01.2010

Incepand cu data de 29.01.2010 se numeste cu delegatie in functia de director la Camera Agricola Dolj, domnul Buica Gheorghe, consilier clasa I, gradul profesional superior in cadrul  Consiliului Judetean Dolj, pana la ocuparea prin concurs / examen a functiei respective, pe o perioada de maxim 6 luni.

Pe timpul delegarii, domnul Buica Gheorghe, consilier clasa I, grad profesional superior, in cadrul Consiliului Judetean Dolj isi mentine functia publica si drepturile salariale detinute.

5

28.01.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova catre agenti economici care le vor exploata conform celor stipulate in anexa 1.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va organiza licitatia publica si va incheia contractul de inchiriere.

Se aproba preturile de pornire a licitatiei de:

-       10 euro/mp/luna pentru spatiile unde se comercializeaza materiale sanitare, articole funerare, legume-fructe, flori, ziare si reviste

-       50 euro/aparat/luna pentru bancomante si copiator

-       20 euro/aparat/luna pentru automatele de cafea, la care se adauga TVA.

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va incasa 50 % din chirie, restul de 50 % se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Durata contractului de inchiriere va fi de doi ani, cu posibilitatea de prelungire.

6

28.01.2010

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatilor Talpas si Goiesti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Filiasi (localitatea Talpas) si respectiv de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova (localitatea Goiesti) la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Melinesti.

7

28.01.2010

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Rojiste, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mirsani la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rojiste.

8

28.01.2010

Se constituie comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral pentru anul 2010.

9

28.01.2010

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu Universitatea din Craiova in vederea implementarii proiectului „Cresterea eficacitatii organizationale a administratiei publice locale prin furnizarea de module de pregatire in domenii specifice”.

Se aproba acordul de partenereriat nr. 6473/04.12.2009 dintre Universitatea din Craiova si Consiliul Judetean Dolj avand ca obiect stabilirea rolului si responsabilitatilor partilor in implementarea proiectului prevazut la art. 1 anexa la prezenta hotarare.

10

26.02.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2010, conform anexei la prezenta hotarare.

11

26.02.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sf. Vasile, Scoala Speciala Sf. Mina, Scoala de Arte si Meserii Craiova), bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, finantate din bugetul propriu judetean, pe anul 2010, conform anexelor 1 – 5 si bugetele activitatii autofinantate pe anul 2010 a Centrului Scolar Beethoven si a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, conform anexelor 6 si 7.

12

26.02.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, pe anul 2010, conform anexelor 1 – 7, 1 a7 a.

13

26.02.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2010.

14

26.02.2010

Se aproba alocarea in anul 2010 a sumei de 1015 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judetean (899 mii lei pentru bugetul propriu al Agentiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia si 116 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi).

15

26.02.2010

Se aproba alocarea sumei de 4270,oo mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2010.

16

26.02.2010

Se aproba structura serviciilor si tarifelor pentru realizarea de venituri proprii in anul 2010 a Camerei Agricole Dolj.

17

26.02.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2010.

18

26.02.2010

Se aproba bugetul propriu al Judetului Dolj pe anul 2010 conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

19

26.02.2010

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 100,oo mii lei Inspectoratului Scolar Judetean pentru anul 2010.

20

26.02.2010

Se aproba bugetul fondului de rulment, buget in afara bugetului local, pe anul 2010, conform anexelor 1 si 2.

21

26.02.2010

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 15111,oo mii lei, pentru drumurile judetene si comunale pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2010.

22

26.02.2010

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010, conform anexelor 1 si 2.

23

26.02.2010

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexelor 1 si 2.

24

26.02.2010

Se imputernicesc reprezentantii mandatati ai Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. sa aprobe in adunarea generala urmatoarele:

-       bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, anexa 1

-       obiectivele si criteriile de performanta  anexa ale contractului de administrare al presedintelui consiliului de administratie, anexa 2

-       programul de investitii, anexa 3

-       statul de functii, anexa 4

-       organigrama, anexa 5

25

26.02.2010

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Generala a S.C. Parc-Turism S.A. pentru a vota marirea capitalului social al societatii prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, de la 2,50 lei/actiune la 9,oo lei/actiune, printr-un aport in numerar din partea actionarului unic – Judetul Dolj – prin Consiliul Judetean Dolj, in suma de 496.684,50 lei.

26

26.02.2010

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova sa ia urmatoarele masuri:

a). sa infiinteze punctul de lucru in Craiova, Calea Bucuresti nr. 112 bis al S.C. Parc-Turism S.A. Craiova avand ca obiect de activitate servicii de alimentatie publica

b). sa imputerniceasca presedintele consiliului de administratie – directorul general pentru perfectarea contractului de inchiriere/folosinta a spatiului necesar activitatii punctului de lucru si efectuarea formalitatilor legale inregistrarii acestuia la Oficiul Registrului Comertului.

27

26.02.2010

Se aproba modificarea statului de functii al Camerei Agricole Dolj, conform anexei 1.

Se aproba modificarea organigramei Camerei Agricole Dolj, conform anexei 2.

28

26.02.2010

Incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova asupra unui spatiu in suprafata de 31,54 mp, situat la parterul policlinicii spitalului, identificat conform anexei la prezenta.

Se da in administrarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Dolj spatiul avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

Cheltuielile aferente vor fi suportate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Dolj.

Predarea-preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

29

26.02.2010

Se aproba Actul aditional nr. 1 la Conventia de colaborare pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64/09.04.2009.

Se modifica art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 64&2009 in sensul ca suma alocata initial de 26130 Euro se majoreaza la 53.585 Euro.

30

26.02.2010

Se aproba modificarea articolelor 2, 3, 4 si 5 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 186/21.10.2009 de aprobare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova” si a cofinantarii acestuia.

31

26.02.2010

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii:

-       “Reabilitare cladiri str. Jietului nr. 19-21 – Corp A”, conform anexei 1 (Faza de proiectare – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)

-       “Reabilitare cladiri str. Jietului nr. 19 – 21, Corpurile E si F”, conform anexei 2 (Faza de proiectare – Studiu de fezabilitate)

32

26.02.2010

Se aproba documentatia tehnico-economica (studiu de fezabilitate si proiect tehnic) pentru obiectivul de investitie „Modernizarea, dezvoltarea si echiparea modulului Sfanta Maria” din municipiul Craiova, Aleea Ghetisoarei, nr. 5, judetul Dolj.

Se aproba proiectul „Modernizarea, dezvoltarea si echiparea modulului Sfanta Maria” si cheltuielile legate de proiect in valoare de 3.489.985 lei.

33

26.02.2010

Se constituie comisia de evaluare a managementului Muzeului de Arta Craiova si a managementului Muzeului Oltenia Craiova, institutii de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj.

34

26.02.2010

Se constituie comisia de evaluare a managementului Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman, institutie de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj.

35

26.02.2010

Se constituie comisia de evaluare a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, institutii de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj.

36

26.02.2010

Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului Dolj, in suma de 17.246 lei/an, valabil incepand cu 1 martie 2010.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.505 lei/an valabil cu 01.03.2010.

37

26.02.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si lista functiilor publice ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile cu 01.03.2010, conform anexelor 1 – 3.

38

26.02.2010

Incepand cu data de 01.03.2010 se inlocuieste dr. Raduti Carmen din functia de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj cu dr. Popa Claudia Narghita.

Incepand cu data de 01.03.2010 se inlocuieste dr. Trusca Ionel din functia de loctiitor al presedintelui comisiei cu dr. Neamtu Marinela Adela.

Hotararea nr. 107/2008 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

39

26.02.2010

Se propune incadrarea unor drumuri vicinale in categoria functionala a drumurilor comunale, conform anexei la prezenta hotarare.

Promovarea proiectului de Hotarare de Guvern se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

40

31.03.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale finantate din sumele alocate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sanatate Publica Dolj, pe primele 4 luni ale anului 2010.

41

31.03.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2010 al Bibiliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman.

42

31.03.2010

Se aproba alocarea sumei de 200,oo mii lei din bugetul propriu al judetului Dolj Teatrului National Marin Sorescu pentru organizarea celei de-a VII-a editii a Festivalului International Shakespeare.

43

31.03.2010

Se aproba protocolul de colaborare cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica in vederea organizarii Conferintei Internationale ECOME 2010 si alocarea sumei de 10 mii lei cu aceasta destinatie.

44

31.03.2010

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Stiinte Sociale in vederea tiparirii cartii „Tratat de sociologie generala” si alocarea sumei de 10,oo mii lei cu aceasta destinatie.

45

31.03.2010

Se aproba alo9carea sumei de 10,oo mii lei Universitatii din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative conform actului aditional anexa la protocolul de cooperare nr. 172/30.10.2008 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului Judetului Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Administrative – privind organizarea si implementarea unui sistem de educatie juridica si antiinfractionala in scoli, prezentat in anexa.

46

31.03.2010

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova pentru editarea revistei „Romanian Journal of Morphology and Embryology” pe anul 2010.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 10,oo mii lei Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova ca sprijin financiar la editarea revistei „Romanian Journal of Morphology and Embryology” pe anul 2010.

47

31.03.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010.

48

31.03.2010

Se mandateaza dl. Popescu Virgil pentru a sustine in prima adunare generala la SC Parc Industrial Craiova S.A. aprobarea urmatoarelor documente : Bilantul contabil, Contul de Profit si Pierdere, Datele Informative si Situatia activelor imobilizate ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru  anul 2009 pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2009,Anexa 1,  si a Raportului Comisiei de Cenzori  pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in exercitiul financiar 2009 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2009 Anexa 2,conform Anexelor 3,4,5 si 6 ; repartizarea profitului si  fixarea dividendului aferent exercitiului financiar al anului 2009 la valoarea de 0,16 lei/actiune conform Anexei 7 ; descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2009 ;  Bugetul de Venituri si Cheltuieli, criteriile de performanta , programul de investitii, pe anul 2010, Statului de functii  si Organigrama  ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2010 ,conform Anexelor 8,9.10,11 si 12.

49

31.03.2010

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj pentru a sustine in prima adunare generala a S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. aprobarea urmatoarelor documente : Bilantul contabil, Contul de Profit si Pierdere, Datele Informative si Situatia activelor imobilizate ale S.C. L.D.P. Dolj S.A. pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2009 - Anexa 1 -,  si a Raportului Comisiei de Cenzori  pentru activitatea S.C. L.D.P. Dolj S.A.  in exercitiul financiar 2009 – anexa 2  repartizarea profitului, fixarea dividendului si lasarea acestuia la dispozitia societatii ca aport in numerar la capitalul social al societatii pentru completarea surselor de finantare – anexa 3 -,  descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 ;  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 – anexa 4 -, Statul de functii  si Organigrama  pe anul 2010 – anexa 5 – si programul de investitii pe anul 2010 – anexa 6 -.

50

31.03.2010

Se aproba darea in administrare catre ROMATSA RADSNA Craiova, pe perioada de functionare a radiofarurilor, a imobilului Radiofarul Indepartat, situat in comuna Robanesti, T 45, P 399/4, judetul Dolj, respectiv a constructiilor situiate in incinta Radiofarului Apropiat, comuna Pielesti  T 39, P 301/2, judetul Dolj, identificate conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare, in vederea asigurarii serviciilor privind protectia navigatiei aeriene.

Predarea-preluarea imobilelor se va face prin protocol in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

51

31.03.2010

(1) Se aproba modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor medicale ramase libere din incinta Centrului medical Calea Bucuresti, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 97 si a Centrului Medical Brazda lui Novac, situat in Craiova, cartier Brazda lui Novac, str. General Stefan Falcoianu nr. 1.

(2) Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii de inchiriere prin licitatie publica, aprobat prin Hotararea nr. 226/17.12.2009 a Consiuliului Judetean Dolj raman valabile.

52

31.03.2010

(1) Se preia in administrare terenul in suprafata  de 2858,09 mp, situat in tarlaua 55, parcela 532, aflat in domeniul privat al comunei Robanesti.

(2) Terenul va fi utilizat pentru realizarea in parte a investitiei Reabilitare si modernizarea DJ 652 DN 65 – Lacrita – Cosoveni – Ghindeni – DN 55.

53

31.03.2010

Se aproba prelungirea cu 90 de zile a duratei contractelor de inchiriere nr. 4344/2009, 4346/2009, 4347/2009, 4348/2009, 4349/2009 si 4350/2009 incheiate pentru terenul in suprafata de 54 mp situat in Craiova, str. tabaci nr. 1 si aflat in domeniul public al judetului Dolj.

In termenul prevazut la art. 1 se va organiza licitatie pentru inchirierea terenului.

54

31.03.2010

Inceteaza concesiunea spatiului situat in comuna Sadova, judetul Dolj, detinut de CMI dr. Nania Daniela Magdalena in baza contractului de concesiune nr. 237/14.12.2004 incepand cu data de 31.03.2010, la cererea acesteia.

(1)     Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut la art. 1 pentru desfasurarea de activitati medicale si activitati conexe serviciilor medicale.

(2)     Pretul minim de pornire a licitatiei este de 1,oo leu/mp/luna, fara TVA.

Durata contractului de inchiriere va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

55

31.03.2010

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Piscu Vechi de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Calafat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Piscu Vechi.

56

31.03.2010

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Farcas de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Filiasi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Farcas.

57

31.03.2010

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Macesu de Sus de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Segarcea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Macesu de Sus.

58

31.03.2010

Se aproba modificarea organigramei Camerei Agricole Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii al Camerei Agricole Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Agricole Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

59

31.03.2010

Se aproba mandatatrea reprezentantului Judetului Dolj in adunarea generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltenia” dl Ion Prioteasa de a sustine si vota in adunarea generala a ADI „Oltenia” urmatoarele:

-       acceptarea de noi membri si aprobarea Actului Aditional la Statutul ADI „Oltenia” (C.L. Breasta, C.L. Caraula, C.L. Teasc)

-       modificarea prin acte aditionale ale Actului Constitutiv si Statutlui ADI „Oltenia” in temeiul prevederilor H.G. 855/2008

-       aprobarea Regulamentului Serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

-       aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

60

31.03.2010

Consiliile de administratie si conducatorii S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova si S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. vor proceda la pregatirea documentelor in vederea fuzionarii celor doua societati prin absorbtia S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova de catre S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

a)                             consiliile de administraţie ale celor doua societaţi vor intocmi pâna la data de 30.06.2010 un proiect de fuziune prin absorbţie a  S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova de catre S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.; proiectul va avea urmatorul continut

-       forma, denumirea si sediul social al societatilor implicate in fuziune

-       fundamentarea si conditiile fuziunii

-       cuantumul primei de fuziune

-       drepturile conferite de catre societatea absorbanta detinatorilor de actiuni

-       data la care au fost aprobate situatiile financiare ale celor doua societati pentru a se stabili conditiile fuziunii

-       data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante

b)                             proiectul de fuziune semnat de reprezentantii celor doua societati si insotit de declaratia societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii (S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova), despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, se depun la Registrul Comertului  pentru avizare si publicare;

c)                             dupa 30 de zile de la publicarea proiectului de fuziune conducatorii celor doua societati vor prezenta consiliului judetean urmatoarele documente:

proiectul de fuziune

situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele trei exercitii financiare pentru cele doua societati

situatiile financiare intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data

raportul cenzorilor, dupa caz, raportul auditorului financiar

evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare

Consiliul judetean va mandata imputernicitii sa se intruneasca in adunari generale extraordinare pentru a aproba fuziunea.

61

29.04.2010

Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2009.

62

29.04.2010

Se aproba contul de executie al bugetului creditului intern pe anul 2009.

63

29.04.2010

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2009.

64

29.04.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor in afara bugetului local primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2010.

65

29.04.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, finantate din sumele alocate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2010.

66

29.04.2010

Se aproba contul de executie al bugetului taxelor speciale pe anul 2009.

67

29.04.2010

Se aproba majorarea redeventei pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale concesionate de catre Consiliul judetean Dolj.

Valoarea redeventei se va indexa anual cu indicele de inflatie statistic.

68

29.04.2010

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene pe anul 2010, de catre S.C. Romtelecom S.A. Divizia Operatiuni Vest.

69

29.04.2010

Se mandatateaza imputernicitii consiliului judetean la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba in adunarera generala ordinara:

-       raportul de activitate al consiliului de administratie al societatii pe anul 2009

-       raportul comisiei de cenzori pe anul 2009

-       bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare ale societatii pe anul 2009

-       prelungirea prin act aditional a creditului cu destinatia capital de lucru, in valoare de 300.000 ron de la Garanti Bank International – Sucursala Romania, pe o perioada de un an , garantarea creditului mai sus mentionat si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie – director general al societatii pentru a angaja in mod legal societatea pentru semnarea tuturor contractelor de credit, contractelor de gaj, contractelor de ipoteca si a oricaror alte acte necesare.

70

29.04.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010.

71

29.04.2010

Se aproba „Proiectul de interes judetean privind depistarea, formarea si promovarea de sportivi pentru loturile nationale si divizionare de fotbal”.

72

29.04.2010

Se aproba prelungirea cu trei ani a termenului de dare in folosinta gratuita pentru spatiul in suprafata de 450 mp, situat la parterul gradinitei  din cadrul Scolii Speciale „Sfantul Vasile” si a unui teren de joaca pentru copii, in suprafata de 1.200 mp situat in incinta aceluiasi imobil Asociatiei Nationale pentru Copii si Adulti cu Autism – Filiala Craiova, spatii aflate in domeniul public al judetului Dolj.

73

29.04.2010

Se aproba transferul fara plata al documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladiri, parcari, alei pietonale, spatii verzi – Aeroport Craiova” de la Consiliul Judetean Dolj la R.A. Aeroportul Craiova.

Compartimentele financiar-contabile raspund de inregistrarea in evidentele contabile a operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea in gestiune a bunurilor.

74

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Radu Augustin in functia de conducere de director-manager, gradul II, in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii  „Cornetti” Craiova, incepand cu 01.01.2010.

75

29.04.2010

Se aproba reincadrarea doamnei Etegan Amelia Loredana in functia de conducere de director-manager, gradul II, in cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, incepand cu 01.01.2010.

76

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Dindirica Lucian in functia de conducere de director-manager, gradul II, in cadrul Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, incepand cu 01.01.2010.

77

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Fifor Mihai Viorel in functia de conducere de director-manager, gradul II, in cadrul Muzeului Olteniei Craiova, incepand cu 01.01.2010.

78

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Rogneanu Florin in functia de conducere de director-manager, gradul II, in cadrul Muzeului de Arta Craiova, incepand cu 01.01.2010.

79

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Florescu Marius Eugen in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova, incepand cu 01.01.2010.

80

29.04.2010

Se aproba reincadrarea doamnei Tulitu Luiza Constanta in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet, incepand cu 01.01.2010.

81

29.04.2010

Se aproba reincadrarea doamnei Onel Elena in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate, incepand cu 01.01.2010.

82

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Dragomir Gabriel in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita, incepand cu 01.01.2010.

83

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Burtea Gelu Igor  in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Amarastii de Jos, incepand cu 01.01.2010.

84

29.04.2010

Se aproba reincadrarea doamnei Tapi Florentina in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Brabova, incepand cu 01.01.2010.

85

29.04.2010

Se aproba reincadrarea doamnei Kalman Aurora in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti, incepand cu 01.01.2010.

86

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Dobrescu Constantin in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, incepand cu 01.01.2010.

87

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Pancu Bogdan Mihai in functia de conducere de director, gradul II, in cadrul Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, incepand cu 01.01.2010.

88

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Stanica Marin in functia de conducere de director, gradul I, treapta 1 de salarizare  in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, incepand cu 01.01.2010.

89

29.04.2010

Se aproba reincadrarea domnului Stancu Florin-Ionut  in functia de conducere de director general, gradul I, treapta 1 in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu 01.01.2010.

90

29.04.2010

Se aproba rezultatul final al evaluarii managementului institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj (Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Olteniei Craiova, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” si Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”).

91

29.04.2010

Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

92

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor Dolj, incepand cu data de 01.05.2010.

93

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova

incepand cu data de 01.05.2010.

94

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Muzeul de Arta Craiova incepand cu data de 01.05.2010.

95

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Muzeul Olteniei incepand cu data de 01.05.2010.

96

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” incepand cu data de 01.05.2010.

97

29.04.2010

Se aproba organigrama si  statul de functii functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” Craiova, incepand cu data de 01.05.2010.

98

29.04.2010

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj incepand cu data de 01.05.2010.

99

29.04.2010

Se aproba statul de functii pentru Regia Autonoma Aeroportul Craiova incepand cu data de 01.05.2010.

100

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea medico-sociala Amarastii de Jos incepand cu data de 01.05.2010.

101

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea medico-sociala Bechet incepand cu data de 01.05.2010.

102

29.04.2010

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Unitatea medico-sociala Brabova incepand cu data de 01.05.2010.

103

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea medico-sociala Cetate incepand cu data de 01.05.2010.

104

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si  regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea medico-sociala Melinesti incepand cu data de 01.05.2010.

105

29.04.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea medico-sociala Plenita incepand cu data de 01.05.2010.

106

29.04.2010

Se mandateaza imputernicitii consiliului judetean la Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova pentru aprobarea urmatoarelor documente:

-       raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2009

-       raportul de audit pentru exercitiul financiar 2009

-       bilantul contabil

-       contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate pentru anul 2009

-       rapartizarea profitului aferent anului 2009 pentru acoperirea partiala a pierderii aferente anului 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009

Se mandateaza imputernicitii sa constate incetarea contractului de mandat al domnului Glavan Liviu Constantin ca urmare a expirarii duratei acestuia.

Se mandateaza imputernicitii sa-si dea acordul pentru numirea de catre consiliul de administratie a doamnei Domnu Maria (sef serviciu financiar-contabil) ca director general interimar pe o perioada de 120 de zile (incheind contract de mandat), timp in care se vor finaliza formalitatile de fuziune cu S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

107

29.04.2010

Se aproba “Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit.”

108

28.05.2010

Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii « Reabilitare DJ 561 B, tronsonul Horezu-Poenari-Gangiova-Comosteni-Zaval (DN 55 A) km. 24 + 260 – 35 + 260 », ce a fost inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritara 1 : Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera, Domeniul major de interventie 1 – Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial, prevazuta in anexa.

109

28.05.2010

Se aproba cooperarea dintre Judetul Dolj si Municipalitatea Mizia pentru proiectul „Imbunatatirea accesibilitatii rutiere catre punctul de trecere a frontierei Bechet – Oryahovo – Reabilitarea Drumului Judetean DJ 561 B tronsonul I, judetul Dolj, Romania si a strazii Tzanko Tserkovski, Municipalitatea Mizia, Districtul Vratsa, Bulgaria”.

Se aproba proiectul mentionat la art. 1.

Se aproba alocarea sumei de 693.429.50 lei reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj.

110

28.05.2010

Se aproba bugetul taxelor speciale, buget in afara bugetului local, pe anul 2010, conform anexei 1.

111

28.05.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010, conform anexelor 1, 2 si 3.

112

28.05.2010

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor 1 si 2, contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate partial, conform anexelor 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor 5 si 5.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2009, conform anexelor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si 15.

113

28.05.2010

(1) se aproba pentru anul 2010 acordarea suplimentelor salariale pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Dolj, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si din cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

(2) Nivelul pe functii al suplimentelor salariale prevazute la alin. 1 este prevazut in anexele 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

(3) Stabilirea si acordarea suplimentelor salariale, incepand cu trim. I se fac prin dispozitii ale presedintelui consiliului judetean, respectiv directorilor celor doua unitati, pe baza rapoartelor de specialitate privind realizarea veniturilor proprii, pe trimestrul anterior.

Suplimentele salariale prevazute la art. 1 nu sunt considerate drepturi castigate si se acorda in limita fondurilor disponibile in bugetul judetului Dolj pe anul 2010.

114

28.05.2010

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

115

28.05.2010

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj.

116

28.05.2010

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Muzeului de Arta Craiova si a managementului Muzeului Olteniei Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj.

117

28.05.2010

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor privind evaluarea finala a managementului institutiilor publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj.

118

28.05.2010

(1) se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat in cadrul Pavilionului C 2 – Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sadova in suprafata de 66,oo m.p. (suprafata farmacie si suprafata in indiviziune) pentru desfasurarea de activitati farmaceutice.

(2) Pretul minim de pornire a licitatiei este de 10,oo lei/m.p./luna, fara TVA.

Durata contractului de inchiriere va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in urma renegocierii pretului chiriei la valoarea pietii.

119

28.05.2010

Aproba parteneriatul intre comuna Bistret, prin Consiliul Local Bistret si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, pentru realizarea in comun a proiectului „Modernizare si extindere cladire pentru infiintare centru social in comuna Bistret, satul Plosca, judetul Dolj”, conform acordului de parteneriat, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

120

30.06.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al fondurilor in afara bugetului local primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2010.

121

30.06.2010

Se aproba contributiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora, pentru unitatile de asistenta medico-sociala.

122

30.06.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2010, conform anexelor 1,2, 3 si 3 A.

123

30.06.2010

Se aproba trecerea imobilului (teren in suprafata de 832, 5 mp) situat in Craiova, str. George Enescu nr. 7, aflat in administrarea Scolii Speciale Sf. Mina, din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al acestuia.

124

30.06.2010

Se aproba constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul S.C.P.L.D.P. Dolj S.A.

125

30.06.2010

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. P.L.D.P. Dolj S.A. sa se intruneasca in adunarea generala ordinara pentru a alege cenzorii si cenzorii supleanti.

126

30.06.2010

Se aproba organigrama pentru Unitatea Medico-Sociala Sadova, incepand cu data de 01.07.2010, conform anexei 1.

Se aproba statul de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Sadova, incepand cu data de 01.07.2010, conform anexei 2.

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea Medico-Sociala Sadova, incepand cu data de 01.07.2010, conform anexei 3.

127

30.06.2010

Se aproba inlocuirea dnei Girgel Nadia-Simona, membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj, cu dna Lazar Ramona-Stefania.

128

30.06.2010

Se aproba organigrama si statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu data de 01.07.2010, conform anexelor 1 si 2.

129

30.06.2010

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu data de 01.07.2010, conform anexelor 1 si 2.

130

30.06.2010

Se aproba Strategia judeteana in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si copilului pentru perioada 2010 -2012, conform anexei la prezenta hotarare.

131

30.06.2010

Se aproba Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in aglomerarea Craiova pentru indicatorii PM 10 si SO 2 (perioada 2008 – 2012) revizuit, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

132

30.06.2010

Se preia managementul asistentei medicale al unitatilor sanitare Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni si Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

Presedintele Consiliului judetean va semna protocoalele de preluare a managementului asistentei medicale al unitatilor sanitare prevazute la art. 1.

133

08.07.2010

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean pe anul 2010 a sumei de 300,oo mii lei pentru inlaturarea efectelor inundatiilor Consiliului Judetean Bacau (100,oo mii lei), Consiliului Judetean Suceava(100,oo mii lei) si Consiliului judetean Botosani (100,oo mii lei).

134

08.07.2010

ART.1. Se aproba trecerea din domeniul public al judeţului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325A, judetul Dolj, C.F. nr 62968 Craiova, sub nr cadastral 23250 – imobil 349 (partial)compus din teren in suprafata de 21.296 m.p. si hangar cu spatii tehnice aferente in suprafata construita de 2.900 m.p.,  in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, conform planului de situatie anexa 1 la prezenta hotarare, in schimbul unui teren situat in Comuna Ghercesti, T 41/P 472/1, judetul Dolj, numar cadastral 62/O.N.C.G.C,  cu suprafata de 82.713 m.p., pentru care solicitam trecerea lui din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj, conform planului de situatie anexa 2 la prezenta hotarare, teren necesar extinderii Parcului Industrial Craiova.

ART.2. Se instituie un drept de servitute de trecere gratuita asupra terenului situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325A, judetul Dolj, C.F. nr 62968 Craiova cu suprafata de 2.068 m.p.,  aflat in  din domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj in favoarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru accesul la imobilul prevazut la art. 1, conform planului de situatie anexa 3 la prezenta hotarare.

ART.3. Predarea-preluarea terenurilor si cladirilor prevazute la art. 1 se va face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Ministerul Administratiei si Internelor in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern.

ART.4. (1) Directiile Consiliului Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            (2) Un exemplar al prezentei hotarari se va inainta Ministerului Administratiei si Internelor in vederea promovarii unui proiect de hotarare de Guvern.

135

08.07.2010

Se aproba incadrarea sectorului de drum judetean DJ 606 de la km. 3 + 200 la 5 + 540 din categoria functionala de drum de interes judetean in categoria functionala de drum de interes local, pe raza municipiului Craiova.

136

29.07.2010

Se aproba modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

137

29.07.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al fondului de rulment  pe anul 2010, fond in afara bugetului local.

138

29.07.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2010.

139

29.07.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale Centrului Scolar „Beethoven”, Scolii Speciale „Sfântul Vasile”, Scolii Speciale „Sfântul Mina”,  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2010.

140

29.07.2010

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate  ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti” si Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, pe anul 2010.

141

29.07.2010

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in vederea aprobarii in adunarea generala a S.C. Parc – Turism S.A., a suplimentarii Programului de investitii pe anul 2010 cu:

-       reabilitarea termica a cladirii Hotelului Parc cu polistiren si placarea fatadei cu placi alucobest (200,oo mii lei) si dotarea cu centrala telefonica pentru Hotelul Parc  (20,oo mii lei)

-       reabilitarea termica a cladirii Restaurantului Flora si inlocuirea trocariei existente cu tocarie de aluminiu si geam termopan (190,oo mii lei)

142

29.07.2010

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al judetului Dolj pe anul 2010.

143

29.07.2010

Se ia act de  prezentarea urmatoarelor documente:

a)     proiectul de fuziune prin absorbtia S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova de catre S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., prevazute in anexa 1.

b)     Situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru urmatoarele trei exercitii financiare la cele doua societati

c)     Situatiile financiare ale celor doua societati intocmite la data de 30.04.2010

d)     Raportul cenzorilor la SCPLDP Dolj SA si raportul auditorului financiar la SC Pro-Plant Prest Impex SRL Craiova

e)     Evidenta contractelor la cele doua societati cu valori depasind 10.000 lei fiecare aflate in curs de executare

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in adunarile generale ale celor doua societati sa se intruneasca in data de 30.08.2010 si pe baza documentelor de la art. 1 lit. b – e sa aprobe proiectul de fuziune.

144

29.07.2010

Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aferente infrastructurii de apa / apa uzata care va fi realizata prin proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

145

29.07.2010

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj in calitate de partener alaturi de Consiliul Judetean Valcea si Societatea de Cercetare in Leaderschi, Management, Marketing si Cultura Organizationala in vederea implementarii proiectului „Cresterea eficientei administratiei publice locale”.

146

29.07.2010

Se dau in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna  resursele materiale, financiare si umane, conform datelor cuprinse in anexele 1 – 5.

Predarea-preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

147

29.07.2010

Se dau in administrarea Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni resursele materiale, financiare si umane, conform datelor cuprinse in anexele 1 – 5.

Predarea-preluarea se

148

29.07.2010

Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a spatiului in suprafata de 125 mp situat la parterul gradinitei din cadrul Scolii Speciale „Sf. Vasile”, spatiu aflat in domeniul public al judetului Dolj.

149

29.07.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat in incinta Centrului Scolar „Beethoven” in suprafata de 78 mp pentru desfasurarea unor activitati de strungarie si lacatuserie.

Pretul de pornire a licitatiei va fi de 10 lei/mp/luna, fara TVA.

Durata contractului de inchiriere va fi de un an, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in urma renegocierii pretului chiriei la valoarea pietei.

Centrul Scolar „Beethoven” va stabili valoarea chiriei pentru utilajele inchiriate contractantului, precum si valoarea utilitatilor.

150

29.07.2010

Se aproba modificarea componentei comisiei paritare constituite din reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si ai Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Dolj, in vederea atribuirii traseelor cuprinse in „Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, perioada 2008 – 2011”.

151

29.07.2010

Se aproba „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean perioada 2008 – 2011 – actualizare 2010”.

152

29.07.2010

Se aproba  documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Sistem alimentare cu apa S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (proiectare si executie”, avand urmatorii indicatori tehnico-economici:

- valoare totala                     687,819 mii lei/161,483 mii euro (TVA inclus)

                * din care C + M    467,232 mii lei/109,694 mii euro (TVA inclus)

- capacitati

                * debit dimensionare  Q o.max 45 l/s

                * retele de distributie:         2,543 km

- durata de realizare (luni): 4 luni

 

153

29.07.2010

Se aproba  modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatii Isalnita, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Isalnita.

154

29.07.2010

Se aproba  modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatii Pielesti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Pielesti.

155

29.07.2010

Incepand cu data de 01.08.2010 se inlocuieste dr. Neamtu Marinela Adela din functia de loctiitor al presedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj cu dr. Serp  Anamaria .

Hotararea nr. 38/26.02.2010 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

156

29.07.2010

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului pentru Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Olteniei Craiova, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”.

157

29.07.2010

Incepand cu data de 29.07.2010 se prelungeste delegarea in functia de director la Camera Agricola Dolj a domnului Buica Gheorghe, consilier, gradul profesional superior in cadrul Consiliului Judetean Dolj, pana la ocuparea prin concurs a functiei de director, dar nu mai mult de 31.12.2010.

Pe timpul delegarii dl. Buica Gheorghe isi mentine functia publica si drepturile salariale detinute in cadrul consiliului judetean.

158

29.07.2010

Se mentine Hotararea nr. 113/2010.

159

29.07.2010

Se numeste consiliul de administratie la Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni.

Se numeste consiliul de administratie la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

160

29.07.2010

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in consiliile de administratie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Centrului de Cardiologie Craiova, Casei de Asigurari de Sanatate Dolj, Spitalului Clinic CFR Craiova si Spitalului Clinic Militar Craiova.

161

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl. Burtea Gelu-Igor  director, gradul II in cadrul Unitatii Medico-Sociale Amarastii de Jos.

162

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dna Tulitu Luiza - Constanta – director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet.

163

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dna Tapi Florentina – director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Brabova.

164

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza Onel Elena – director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate.

165

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dna Kalman Aurora – director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti.

166

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl. Dragomir Gabriel – director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita.

167

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl. Florescu Marius Eugen– director, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova.

168

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza  dl Dobrescu Constantin – director, gradul II in cadrul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj.

169

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Stancu Ionut Florin – director general, gradul I, treapta 1 de salarizare in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

170

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Fifor Mihai Viorel – director manager, gradul II in cadrul Muzeului Olteniei Craiova.

171

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Rogneanu Florin – director manager, gradul II in cadrul Muzeului de Arta Craiova.

172

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Dindirica Lucian  – director manager, gradul II in cadrul Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman.

173

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dna Etegan  Amelia - Loredana– director manager, gradul II in cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj.

174

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Pancu Mihai Bogdan – director, gradul II in cadrul Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova.

175

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Radu Augustin – director manager, gradul II in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti” Craiova.

176

29.07.2010

Incepand cu data de 03.07.2010 pana la 31.12.2010 se diminueaza cu 25 % cuantumul brut al salariului lunar precum si al altor drepturi salariale in lei de care beneficiaza dl Stanica Marin – director, gradul II, treapta 1 de salarizare  in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

177

29.07.2010

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj dl Mateescu Octavian – director executiv al Serviciului Public Politia Comunitara Craiova, in locul dlui Petrescu Constantin.

Componenta actuala a ATOP este cea prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

178

12.08.2010

Se aproba modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj.

179

12.08.2010

Se desemnează dl. Voiculescu Ion ca reprezentant al  Consiliului Judeţean Dolj în consiliul etic  al  Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.                   

Dl. Voiculescu Ion va beneficia de o indemnizaţie lunară de 1 % din salariul managerului.

Se desemnează dl. Degeratu Nicolae ca reprezentant al  Consiliului Judeţean Dolj în consiliul etic  al  Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.                                

Dl. Degeratu Nicolae va beneficia de o indemnizaţie lunară de 1 % din salariul managerului.

180

12.08.2010

(1) Se aprobă  darea în administrare a imobilului din Craiova, str. Jieţului, nr. 19, corpurile A şi E Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti” Craiova, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.

(2) Predarea-primirea imobilului de mai sus se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Darea în administrare a imobilului prevăzut la art. 1 se face în scopul desfăşurării activităţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, reprezentând şi sediul acestei instituţii.

181

30.09.2010

Se aproba tarifele pentru ocuparea zonei drumurilor judetene pe anul 2010, prevazute in anexa.

182

30.09.2010

Se aproba repartizarea influentelor negative asupra sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010, conform anexei.

183

30.09.2010

Se aproba repartizarea suplimentara  a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2010, pe unitati administrativ teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala conform anexei.

184

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor in afara bugetului local primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2010.

185

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2010.

186

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului Orasanesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni si Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, bugete in afara bugetului local pe anul 2010.

187

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment pe anul 2010, fond in afara bugetului local.

188

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Centrului „Beethoven”, Scolii Speciale Sf. Mina, Scolii Speciale Sf. Vasile, Scolii de Arte si Meserii Craiova, Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala precum si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finantate integral din venituri proprii ale Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala pe anul 2010.

189

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj si Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, pe anul 2010.

190

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2010.

191

30.09.2010

Se aproba diminuarea contributiilor pentru plata personalului neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj in anul 2010, cu suma de 800,oo mii lei, conform anexei.

192

30.09.2010

Se aproba cooperarea dintre Consiliul Judetean Dolj si Filarmonica „Olteniei” Craiova in vederea realizarii in comun a Festivalului International „Craiova Muzicala” – editia 2010, potrivit protocolului anexat la prezenta hotarare.

Pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 1, Consiliul Judetean Dolj va aloca suma de 10,oo mii lei.

193

30.09.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010, conform anexelor.

194

30.09.2010

Se aproba diminuarea cu 5 euro/mp/luna a valorii chiriei spatiilor medicale inchiriate in Centrul Medical Calea Bucuresti si Centrul Medical Brazda lui Novac, pe durata ramasa a contractului.

Se aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 226/2009 astfel: „Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei de 5 euroi/mp/luna, fara TVA, echivalentul in lei la data platii”.

195

30.09.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitati medicale a unui spatiu cu suprafata utila de 55,38 mp situat in Craiova, str. Jietului nr. 19, Pavilionul F – parter.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei la suma de 7,oo lei/mp/luna, fara TVA. Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj, care va incasa si chiria aferenta.

Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.

196

30.09.2010

Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public a urmatoarelor imobile (constructii si terenuri) situate in Craiova, str. Jietului 19 – 21, cu amplasamentul prevazut in anexa:

-       corpurile B.D,G,H,I, (terenul aferent in suprafata totala de 2282,oo mp este inregistrat in domeniul public)

-       corpul C (cladire Damianov), cu teren in suprafata de 992,96 mp.

197

30.09.2010

Se aproba incetarea administrarii imobilului situat in Calea Bucuresti, nr. 325 C, acordata S.C. Parc Industrial Craiova S.A., avand datele de identificare prevazute in anexa 1.

Se aproba darea in administrarea R.A. Aeroportul Craiova a imobilului prevazut la art. 1.

Se aproba diminuarea valorii contabile a mijloacelor fixe proprietate privata a judetului Dolj, administrate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu valoarea contabila a bunurilor mentionate in anexa 1.

Se aproba majorarea valorii contabile a mijloacelor fixe proprietatea judetului Dolj, administrate de R.A. Aeroportul Craiova, cu valoarea contabila a bunurilor identificate in anexa 1.

Predarea-primirea se va face pe baza de Protocol, incheiat in termen de 15 zile.

198

30.09.2010

Se aproba  incadrarea unor drumuri comunale in categoria functionala a drumurilor judetene, conform anexei.

Drumurile prevazute la art. 1 trec in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

199

30.09.2010

Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Judetean Dolj si Ministerul Administratiei si Internelor.

200

30.09.2010

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Centru Medical, strada Siretului, Craiova”, conform anexei.

201

30.09.2010

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Statie de reglare si masurare gaze naturale pentru Incubatorul de afaceri”, conform anexei.

202

30.09.2010

Se aproba modificarea anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate „Lista tarifelor pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean”.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate incheiate cu operatorii de transport se vor modifica in mod corespunzator, prin act aditional.

203

30.09.2010

Se preiau in administrare terenurile proprietate publica a Municipiului Craiova, Municipiului Calafat, Municipiului Bailesti, Orasului Filiasi, Orasului Segarcea, Comunei Dobresti, identificate in anexa 1.

Terenurile vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor de investitii in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj” finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Interventie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management a deseurilor”.

Predarea-primirea terenurilor se va face pe baza de protocol, in termen de 15 zile.

204

30.09.2010

Se aproba modul de functionare a proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”.

205

30.09.2010

Se aproba studiul de fezabilitate pentru proiectul de investitii „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinsi in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

206

30.09.2010

Se aproba valoarea totala a proiectului de investitii „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, in cuantum de 720.812,62 mii lei, respectiv 170.465,33 mii Euro, inclusiv TVA.

207

30.09.2010

Se aproba cooperarea cu Fundatia World Vision, in vederea infiintarii in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si Scoala Speciala „Sf. Vasile” Craiova a unui „Centru multifunctional, o sansa pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice, psihice si sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia”, conform protocolului la prezenta hotarare.

208

30.09.2010

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

209

30.09.2010

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” incepand cu data de 01.10.2010, conform anexei la prezenta hotarare.

Cheltuielile cu salariile se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2010.

210

30.09.2010

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Publica Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1, 2 si 3 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2010.

211

30.09.2010

se mandateaza imputernictiii consiliului judetean la S.C.Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova  sa se intruneasca in adunarea generala ordinara pentru prelungirea mandatului membrilor consiliului de administratie (compus din Adam Marian Catalin – presedinte, Logofetescu Ionelus si Mihajlovic Viorica – membri) pe o perioada pana la realizarea fuziunii societatii cu S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

212

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 24/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

213

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 25/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

214

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 26/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

215

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 48/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

216

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 49/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

217

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 69/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

218

30.09.2010

Se mentine Hotararea nr. 125/2010 a Consiliului Judetean Dolj.

219

28.10.2010

Se stabilesc taxele locale aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, pentru anul fiscal 2011, conform anexei 1.

Se aproba facilitatile si scutirile de la plata taxelor pe anul 2011, conform anexei 2.

220

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, pe anul 2010.

221

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Brabova si Plenita pe anul 2010.

222

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni si Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, bugete in afara bugetului local, pe anul 2010.

223

28.10.2010

Se aproba documentatiile tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate – pentru obiectivele de investitii „Statie de epurare ape menajere la UAMS Amarastii de Jos, Bechet, Cetate, Plenita”.

224

28.10.2010

Se aproba contractarea finantarii pentru proiectul „Statie de epurare ape menajere la UAMS Amarastii de Jos, Bechet, Cetate, Plenita”.

Se aproba contributia proprie necesara implementarii proiectului in suma de 600.000 lei.

Se numeste persoana care sa reprezinte Consiliul Judetean Dolj in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu (responsabilul de proiect) – dna Darac Aurelia.

225

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2010.

226

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment pe anul 2010, fond in afara bugetului local.

227

28.10.2010

Se modifica art. 3 al Hotararii nr. 145/30.07.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare si modernizare la Sectia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova” si a cofinantarii acestuia dupa cum urmeaza:

„Art. 3. Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza:

·          2.886.249,97 lei – cheltuieli neeligibile

·          5.137.997,20 lei – valoarea TVA, din care valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi rambursata Consiliului Judetean Dolj in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.

Restul articolelor raman nemodificate.

228

28.10.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2010.

229

28.10.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitatile medicale, a unui spatiu cu suprafata de 8,03 mp din incinta ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, situat in Craiova, str. Tabaci nr. 1,

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va organiza licitatia publica si va incheia contractul de inchiriere.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei de 5 euro/mp/luna.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va incasa 50 % din chirie, restul de 50 % se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Durata contractului de inchiriere va fi de un an.

230

28.10.2010

Se aproba cesiunea obiectului de concesiune nr. 235/2004 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si CMI dr. Bogdan Melania, care dr. Sirbu Alina.

Durata contractului de concesiune este de la 01.11.2010 pana la 01.12.2012, putand fi prelungit prin act aditional.

Redeventa va fi de 3,oo lei/mp/luna la care se adauga TVA, conform Hotararii nr. 67/29.04.2010 a Consiliului Judetean Dolj.

231

28.10.2010

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a pavilionului administrativ I si a pavilionului C din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Bechet.

Se aproba desfiintarea cladirilor prevazute la art. 1.

Se aproba modificarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj de insusire a inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj.

232

28.10.2010

Se aproba concesionarea prin licitatie publica a imobilului (teren in suprafata de 3.370 mp si cladirile aferente, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 235 C, inregistrat in Cartea Funciara nr. 8604, nr. cadastral 7167, in vederea amenajarii unui antrepozit fiscal de combustibil.

Cuantumul redeventei se stabileste la 500 euro/an, plata urmand a se efectua semestrial.

Termenul de concesionare este de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada egala cu jumatate din perioada initiala.

233

28.10.2010

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 100 mp, situate in incinta R.A., Aeroportul Craiova, in scopul desfasurarii in exclusivitate a unor activitati comerciale.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, la valoarea de 20 euro/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere este de un an, cu posibilitate de prelungire.

234

28.10.2010

Se mandateaza reprezentantul Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia dl presedinte Prioteasa Ion, sa voteze in favoarea adoptarii Hotararii adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul de investitii „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa uzata in judetul Dolj”.

235

28.10.2010

Se preiau de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la Consiliul Judetean Dolj obiectele de inventar si mijloacele fixe identificate in anexa la prezenta.

Se transmit in folosinta gratuita Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Calarasi, pe termen de 10 ani, obiectele de inventar si mijloacele fixe identificate in anexa de la art. 1.

236

28.10.2010

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor realizate prin proiectul „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in Punctul de Trecere a Frontierei Rast-Lom” in valoare de 14.289.426,77 lei, dupa cum urmeaza:

·    Punctul de Trecere a Frontierei Rast pentru trafic usor (cladire vama si punct de control, cheu incarcare-descarcare pentru marfuri si pasageri, spatii de asteptare, parcaje si platforme, imprejmuire incinta, iluminat exterior)

·         Drumul judetean DJ 561 D reabilitat intre localitatile Giubega (DN 56) si Rast pe o lungime de 25,13 km si tronsonul de drum de 3 km reabilitat intre comuna Rast si Rast Port, precum si drumul de legatura avand lungimea de 200 m, cuprins intre DJ 561 D si cheul de imbarcare autorurisme.

237

28.10.2010

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, cu incepere de la data de 02.11.2010, conform anexei la prezenta hotarare.

238

28.10.2010

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 al Camerei Agricole Dolj.

239

28.10.2010

Se infiinteaza structura proprie de management al unitatilor de asistenta medicala la nivelul Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

-       Iovan Cristinel Nicusor Leonard – vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj

-       Mogos Stefan  Dan Lucian – vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj

-       Mitrica Alin Sorin – administrator public

-       Popa Mihai Ion  - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliului de administratie al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni

-       Marogel Delia - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliului de administratie al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni

-       Ghilusi Lorena - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliului de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna

-       Bacanu Iulian – sef serviciu Consiliul Judetean Dolj

-       Manolescu Laura – inspector superior Directia Economica

-       Golea Bogdan Mihai – inspector principal Directia Economica

Atributiile structurii proprii de management ale unitatilor de asistenta medicala infiintata la nivelul Consiliului Judetean Dolj sunt cele prevazte in anexa la prezenta hotarare.

240

28.10.2010

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova,

241

28.10.2010

Incepand cu data de 01.11.2010 se modifica componenta Comisiei de Expertiza a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj prin inlocuirea dnei Keller Eugenia Erika cu dna Pavel Liliana.

Hotararea nr. 107/31.07.2008 a Consiliului Judetean Dolj se modifica, Comisia de Expertiza a Persoanelor Adulte cu Handicap va avea urmatoarea componenta:

Presedinte

Popa Claudia Narghita

Membri:

·          Grujdin Carmen Simona

·          Pavel Liliana

·          Nicolae Mihaela Valeria

·          Ghita Sebastian

242

28.10.2010

Se includ in domeniul public al judetului Dolj terenurile aferente UAMS Amarastii de Jos si UAMS Brabova conform anexei la hotarare.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj privind domeniul public al judetului Dolj se completeaza corespunzator.

243

25.11.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, pe anul 2010.

244

25.11.2010

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale „Sf. Vasile”  si ale Scolii Speciale „Sf. Mina”, pe anul 2010.

245

25.11.2010

Se aproba cheltuirea sumei de 141.800 lei pentru sustinerea actiunilor de reprezentare cu ocazia sfarsitului de an.

246

25.11.2010

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2010.

247

25.11.2010

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 37,oo mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2010.

248

25.11.2010

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010.

249

25.11.2010

Se modifica art. 2 poz. 4 din Hotararea nr. 159/29.07.2010 in sensul inlocuirii doamnei dr. Selea Elena cu doamna dr. Simion Mirela, reprezentant al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Dolj in consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

250

25.11.2010

Se mandateaza reprezentantul Consiliului Judetean Dolj in adunarea generala a actionarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a sustine in prima adunare generala extraordinara in numele si pentru judetul Dolj, completarea obiectului de activitate al societatii cu noi activitati, respectiv completarea cap. II, art. 5 din actul constitutiv legal aprobat.

Se imputerniceste dl. Nicoli Marin, administrator unic – director general sa semneze potrivit legii in numele si pentru societate actul aditional aferent si actul constitutiv actualizat.

251

25.11.2010

Se mandateaza imputernicitii la SCPLDP Dolj SA si SC Pro-Plant Prest Impex SRL Craiova sa se intruneasca in adunarile generale ale societatilor in data de 20.12.2010 pentru aprobarea fuziunii celor doua societati, aprobarea actului aditional la actul constitutiv al societatii absorbante SCPLDP Dolj SA si mandatarea presedintelui consiliului de administratie al SCPLDP Dolj S.A. sa intocmeasca si sa semneze actele ce urmeaza a fi depuse la ORC si actul constitutiv.

252

25.11.2010

Se aproba darea in administrarea DGASPC Dolj a urmatoarelor cladiri si terenuri:

·          cladirea C2 conform planului de situatie, cu o suprafata construita de 727,20 mp, regim de inaltime parter, situata in str. C-tin Lecca nr. 32, municipiul Craiova, jud. Dolj, domeniu public al judetului Dolj, conform anexei 1 la hotarare.

·          cladirea C1 (partial) conform planului de situatie, respectiv partea din cladire cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de 108,oo mp, situata in str. C-tin Lecca nr. 32, municipiul Craiova, jud. Dolj, domeniu public al judetului, conform anexei 1 la hotarare.

·          Terenul aferent in suprafata de 2718,oo mo, situat in str. C-tin Lecca nr. 32, municipiul Craiova

·          Cladirea centrului de plasament pentru minori cu handicap S + P + 1 E, C 3 conform planului de situatie, cu o suprafata construita de 526,oo mp, regim de inaltime S + P + 1 E, situata in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, jud. Dolj, domeniu public al judetului Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

·          Teren aferent in suprafata de 6863,oo mp situat in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova.

253

25.11.2010

(1) Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al judetului Dolj a statiei de epurare apartinand Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza corespunzator.

(3) Valoarea patrimoniului judetului Dolj se modifica cu valoarea investitiei.

Se dau in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, bunurile prevazute la art. 1.

Prezenta hotarare va fi inaintata cu proiect de hotarare de Guvern, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea HG nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, cu modificarile si completarile ulterioare.

254

25.11.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

255

25.11.2010

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

256

25.11.2010

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2010.

257

25.11.2010

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj dl Badea Nicusor – nominalizat sa indeplineasca atributiile functiei de sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj in locul dlui Nicolescu Constantin.

Hotararea nr. 177/2010 se modifica in mod corespunzator.

258

06.12.2010

Se aproba valoarea totala a proiectului de investitii „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, in cuantum de 150.281,40 mii Euro, preturi curente fara TVA, echivalent Lei la cursul InfoEuro valabil din luna de aprobare a proiectului cer va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1 - Extinderea si moderniuarea sistemelor de apa si apa uzata”.

Inchide